PRORROGA DO ORZAMENTO DE 2012

DECRETO N潞 500-2012

Considerando que non resulta posible cumprir, antes de 31 de decembro, os tr谩mites necesarios para que o orzamento do pr贸ximo exercicio entre en vigor o 1 de xaneiro de 2013.

Considerando o informe de Intervenci贸n do d铆a 31.12.2012 sobre a pr贸rroga para o ano 2013 do orzamento municipal actualmente en vigor.

Despois de examinar a documentaci贸n achegada e unha vez visto o informe de Secretar铆a, de conformidade co establecido no artigo 169.6 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e no artigo 21.4, segundo par谩grafo, do Real decreto 500/1990, do 20 de abril,

RESOLVO:

PRIMEIRO. Aprobar o orzamento prorrogado para o ano 2013, co contido sinalado no informe de Intervenci贸n do d铆a trinta e un de decembro de dous mil doce e cuxo resume por cap铆tulos 茅 o seguinte:

Estado de Gastos:

Capitulo

Descripci贸n

Consignaci贸n prorrogada para o exercicio 2013

I

Gastos de Persoal

509.895,02 鈧

II

Gastos correntes en bens e servizos

535.557,48 鈧

III

Gastos financieiros

8.981,50 鈧

IV

Transferencias correntes

6.079,50 鈧

IX

Pasivos financieiros

5.029,00 鈧

Total...................................................................................................................

1.065.542,50 鈧

Estado de Ingresos:

Capitulo

Descripci贸n

Consignaci贸n prorrogada para o exercicio 2013

I

Impostos directos

326.194,00 鈧

II

Impostos indirectos

50.030,00 鈧

III

Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos

194.745,54 鈧

IV

Transferencias correntes

529.423,87 鈧

V

Ingresos patrimoniais

11.602,04 鈧

Total...................................................................................................................

1.111.995,45 鈧

 

SEGUNDO. Informar da presente resoluci贸n ao Pleno na pr贸xima sesi贸n que se leve a cabo.

Dado en B贸veda o dia trinta e un de decembro de dous mil doce, polo Sr. Alcalde Presidente, D. Jos茅 Manuel Arias L贸pez, ante min, D. Lu铆s E. Mat铆as S谩nchez, Secretario-Interventor, que da fe.

emprende en 3