LIQUIDACI脫N PRESUPOSTO 2012

Decreto n潞 044-2013

 

Visto que con data 11.02.2013 incoouse procedemento para aprobar a liquidaci贸n do Orzamento do exercicio 2012.

Visto que con data 11.02.2013, emitiuse Informe de Avaliaci贸n do Cumprimento do Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria.

Visto que con data 12.02.2013, foi emitido informe de Intervenci贸n, de conformidade co artigo 191.3 do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais.

De conformidade co artigo 191.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e co artigo 90.1 do Real Decreto 500/1990, sobre materia orzamentaria.

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a liquidaci贸n do Orzamento Xeral de 2012 cuxo resume 茅 o seguinte:

COMPO脩ENTES

IMPORTES ANO

1- (+) Existencia en caixa a 31.12.2012

 

378.374,70

2- (+) DEREITOS PENDENTES DE COBRO

(+) Do orzamento corrente

(+) De orzamentos pechados

(+) De operaci贸n non orzamentarias

(-) Cobros realizados pendentes de aplicaci贸n definitiva

 

235.879,61

290.051,10

11.405,52

0,00

537.336,23

3- OBRIGAS PENDENTES DE PAGO

(+) Do orzamento corrente

(+) De orzamentos perchados

(+) De operaci贸ns non orzamentarias

(-) Pagos realizados pendentes de aplicaci贸n definitiva

 

160.200,16

4.262,00

91.399,24

2,467.43

253.393,97

I Remanente de tesourer铆a total (1+2-3)

662.316,96

II Saldos de dudoso cobro anos 2002 e anteriores

108.182,40

III Exceso de financiaci贸n afectada

44.424,39

IV Remantes de tesourer铆a para gastos xerais (I-II-III)

509.710,17

 

SEGUNDO. Dar conta ao Pleno da Corporaci贸n na primeira sesi贸n que este celebre, de acordo con canto establecen os artigo 193.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e 90.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCEIRO. Ordenar a remisi贸n de copia de dita Liquidaci贸n aos 贸rganos competentes, tanto da Delegaci贸n de Facenda como da Comunidade Aut贸noma, e elo antes de conclu铆r o mes de marzo do exercicio seguinte ao que corresponda.

CUARTO. A铆nda que non se cumpre co Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria, e dado que o Concello Pleno en sesi贸n celebrada o d铆a vinte e sete de agosto de dous mil doce aprobou un Plan Econ貌mico-Financieiro 2012-2013, no que se contemplaba o incremento da recadaci贸n mediante a modificaci贸n de tipos impositivos dos Imposto sobre bens Inmobles, Veh铆culos de Tracci贸n Mec谩nica e sobre Construci贸n, as铆 un aumento das Tarifas (taxas e prezos p煤blicos) dos distintos servizos municipais que se prestan con contraprestaci贸n econ贸mica.

En dito P.E.F. 2012-2013 se estimaba que da liquidaci贸n do exercicio econ贸mico 2012 resultar铆a unha necesidade de financiamento (deficit) de: -132.017,40 euros; e que no exercicio econ贸mico 2013 a necesidade de financiamento ascender铆a a: -142.762,66 euros.

O pleno da corporaci贸n, en sesi贸n celebrada o pasado dia 17/12/2012 adoptou acordos polos que se modificaban os tipos impositivos dos impostos municipais e tarifas dos servizos municipais nos termos acordados no citado P.E.F. (que entrar谩n en vigor no mes de febreiro de 2013), c谩lculandose un incremento da recadaci贸n de 154.231,88 euros, co que se alcanzar铆a a estabilidade orzamentaria.

Dos datos da liquidaci贸n do orzamentos de 2012, resulta que a Estabilidade Orzamentaria negativa pasa a ser, tra-los axustes, de: -81.989,36 鈧, resultado mais positivo que a previsi贸n contemplada no P.E.F. 2012-2013:-132.017,40 euros, polo que esta Secretar铆a-intervenci贸n entende que, non 茅 preciso a adopci贸n de medidas suplementarias 谩s contidas no actual P.E.F. 2012-2013 para alcanzar a estabilidade orzamentaria ao finalizalo prazo de vixencia do PEF.

O manda e asina o Sr. Alcalde-Presidente, D. Jos茅 Manuel Arias L贸pez, en B贸veda, a doce de febreiro de dous mil trece, ante min o Secretario, D. Luis Eduardo Matias S谩nchez, que da fe.

 

emprende en 3