ORDENANZA FISCAL N潞 18 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES

 

Artigo 1潞.- Fundamento Legal

En uso das facultades contidas nos artigos 133.2 e 142 da Constituci贸n Espa帽ola, de acordo co disposto nos artigos 105 e 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do R茅xime Local, e de conformidade ao disposto no artigo 59 e os artigos 60 a 77 e Disposici贸n Transitoria D茅cimo oitava do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello modifica a actual regulaci贸n do Imposto sobre Bens Inmobles, que pasara a regularse pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao previsto nos artigos 60 e seguintes do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2004, de 5 de marzo, no Real Decreto 417/2006, de 7 de abril polo que se desenvolve o Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, e no artigo 8 do Real Decreto-lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a correcci贸n do d茅ficit p煤blico.

Ser谩 igualmente de aplicaci贸n o disposto nas disposici贸ns de rango legal ou regulamentario ditadas en desenvolvemento da devandita Lei nas que non existe na presente Ordenanza Fiscal tratamento pormenorizado.

A Ordenanza ser谩 de aplicaci贸n en todo o termo municipal

Artigo 2潞.-Tipo de Gravamen.

1. Bens de Natureza Urbana.-O tipo de gravamen do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza urb谩n f铆xase no 0,60 por cento.

2. Bens de Natureza R煤stica.-O tipo de gravamen do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza r煤stica f铆xase no 0,55 por cento.

3.- Bens de car谩cteristicas especiais.- O tipo de gravamen do Imposto sobre Bens Inmobles de car谩cteristicas especiais f铆xase no 0,70 por cento.

Artigo 3潞.- Bonificaci贸ns.

Establecense as seguintes bonificaci贸ns:

a).- Unha bonificaci贸n do 50 % na cota 铆ntegra do Imposto, sempre que as铆 se solicite polos interesados antes do inicio das obras, 贸s inmobles que constit煤an o obxecto da actividade das empresas de urbanizaci贸n, construci贸n e promoci贸n inmobiliaria tanto de obra nova como de rehabilitaci贸n equiparable a esta, e non figuren entre os bens do seu inmobilizado.

A bonificaci贸n deber谩 ser solicitada polos interesados antes do inicio das obras, acompa帽ando a seguinte documentaci贸n:

1. Declaraci贸n sobre a data prevista de inicio das obras de urbanizaci贸n ou construci贸n de que se trate.

2. Acreditaci贸n de que a empresa se dedica 谩 actividade de urbanizaci贸n, construci贸n e promoci贸n inmobiliaria, mediante a presentaci贸n dos Estatutos da Sociedade, debidamente inscrita no Rexistro Mercantil.

3. Acreditaci贸n de que o inmoble obxecto da bonificaci贸n 茅 da s煤a propiedade, mediante copia compulsada da Escritura de propiedade, certificaci贸n do Rexistro da Propiedade ou alta catastral.

4. Acreditaci贸n de que o inmoble obxecto da bonificaci贸n non forma parte do inmobilizado, mediante certificaci贸n do Administrador da Sociedade ou fotocopia compulsada do 煤ltimo balance presentado ante a Axencia Estatal de Administraci贸n Tributaria, a efectos do Imposto de Sociedades.

5. Fotocopia compulsada da alta ou 煤ltimo recibo do Imposto sobre Actividades Econ贸micas ou xustificaci贸n da  exenci贸n de devandito Imposto.

O prazo de aplicaci贸n desta bonificaci贸n comprender谩 desde o per铆odo impositivo seguinte a aquel en que se inicien as obras at茅 o posterior 谩 terminaci贸n das mesmas, sempre que durante ese per铆odo sexan realizadas efectivamente obras de urbanizaci贸n ou construci贸n. En ning煤n caso poder谩 exceder de tres per铆odos impositivos.

b).- Unha bonificaci贸n do 50% na cota 铆ntegra do Imposto, durante os tres per铆odos impositivos seguintes 贸 do outorgamento da cualificaci贸n definitiva, as vivendas de protecci贸n oficial e as que resulten equiparables a estas conforme 谩 Normativa da respectiva Comunidade Aut贸noma. A devandita bonificaci贸n concederase a petici贸n do interesado, a cal poder谩 efectuarse en calquera momento anterior 谩 terminaci贸n dos tres per铆odos impositivos de duraci贸n desta e producir谩 efectos, se 茅 o caso, dende o per铆odo impositivo seguinte a aquel en que se solicite.

A solicitude desta bonificaci贸n realizaraa o interesado en calquera momento anterior 谩 terminaci贸n dos tres per铆odos impositivos de duraci贸n da mesma e producir谩 efectos, desde o per铆odo impositivo seguinte a aquel en que se solicite. 脕 solicitude acompa帽arase: certificado da cualificaci贸n definitiva como vivenda de protecci贸n oficial e documentaci贸n xustificativa da titularidade da vivenda.

c).- Unha bonificaci贸n do 95% da cota 铆ntegra e, no seu caso, do recargo do imposto a que se refire o artigo 153 desta Lei, 贸s bens r煤sticos das cooperativas agrarias e de explotaci贸n comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre R茅xime Fiscal das Cooperativas.

DISPOSICI脫N ADICIONAL

As modificaci贸ns introducidas pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou calquera outra norma con rango legal que afecten a calquera elemento do presente imposto ser谩n de aplicaci贸n autom谩tica dentro do 谩mbito desta Ordenanza

DISPOSICI脫N FINAL 

A presente Ordenanza, aprobada polo Pleno do Concello de B贸veda con data 17/12/2012, entrar谩 en vigor no momento da s煤a publicaci贸n integra no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo e comezar谩 a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2013, permanecendo en vigor at茅 a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa.

 

 

emprende en 3