ORDENANZA FISCAL N脷MERO 12 REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANISTICAS

FUNDAMENTO LEGAL.

Artigo 1潞.-Fundamento Legal. En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constituci贸n Espa帽ola, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do R茅xime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola expedici贸n de licenzas urban铆sticas, que se rexer谩 pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

OBRIGA DE CONTRIBUIR

Artigo 2潞.-1. Feito impo帽ible.-Constitue o feito impo帽ible da taxa a prestaci贸n dos servicios t茅cnicos e administrativos necesarios para o outorgamento das licencias referidas no artigo anterior, e verificar si os actos do uso do solo se axustan as normas urban铆sticas, de edificaci贸n e policia previstas na Lei sobre R茅ximen do Solo e Ordenaci贸n Urb谩n.

2. Obriga de contribuir.-A obriga de contribuir nace ca petici贸n da licencia dende a data en que debe solicitarse no suposto de que fora preceptiva.

3. Suxeto pasivo.-a) Est谩n obrigados o pago da taxa, en concepto de contribuintes, as persoas f铆sicas e xur铆dicas, e as Entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que sexan propietarias ou poseeddoras, ou, no seu caso arrendatarios dos inmobles nos que se fagan as construcci贸ns ou instalaci贸ns ou se executen as obras.

b) Ser谩n substitutos do contribuinte os constructores ou contratistas de obras.

 

BASE IMPO脩IBLE E CUOTA TRIBUTARIA

Artigo 3潞.-1. A) Tomarase como base impo帽ible da taxa o custe real da obra, construci贸n ou instalaci贸n.

B) Para determinaci贸n do custo real e efectivo, o concello, a trav茅s do seu departamento t茅cnico poder谩 verificar se o orzamento presentado ou declarado ax煤stase ao custo real e efectivo, entendendo por tal custo, o valor de execuci贸n material a prezos de mercado.

 

2. A tarifa a aplicar por cada licenza ser谩 a seguinte:

a) Obras, construcci贸ns e instalaci贸ns en xeral:

Cando o presuposto de execuci贸n 茅 igual ou inferior a 601,01 euros ................ 30,00 euros

b) Obras, construcci贸ns e instalaci贸ns en xeral:

Cando o presuposto de execuci贸n 茅 superior a 601,01 euros ........................... 60,00 euros

c) Obras de conservaci贸n 鈥............................................................................... 30,00 euros

d) Por parcelaci贸ns de fincas 鈥........................................................................300,00 euros

e) Pola tramitaci贸n de expediente de declaraci贸n de ru铆na 鈥..........................600,00 euros

 

EXENCI脫NS OU BONIFICACI脫NS.

Artigo 4潞.-Non se conceder谩 exenci贸n ou bonificaci贸n algunha.

 

ADMINISTRACI脫N E COBRANZA.

Artigo 5潞.-As liquidaci贸ns da taxa notificar谩se 贸s suxetos pasivos con expresi贸n dos requisitos previstos no artigo 124 da Lei Xeral Tributaria, que a continuaci贸n se indican:

a) Dos elementos esenciais da liquidaci贸n

b) Dos medios de impugnaci贸n que poidan ser exercidos, con indicaci贸n de prazos e organismos en que haber谩n de ser interpostos, e

c) Do lugar, prazo e forma en que debe ser satisfeita a debeda tributaria.

Artigo 6潞.-As cuotas liquidadas e non satisfietas dentro do per铆odo voluntario far谩nse efectivas pola v铆a de apremio, con arreglo as normas do Regulamento Xeral de Recaudaci贸n.

Artigo 7潞.-As cuotas correspondentes a presente Ordenanza, satisfar谩nse en efectivo na Caixa Municipal.

Artigo 8潞.-Os interesados na obtenci贸n das licencias, presentar谩n a oportuna solicitude con especificaci贸n da obra ou construcci贸n a realizar, emplazamento, presuposto real da mesma e proxecto t茅cnico suscrito por facultativo competente.

Artigo 9潞.-En tanto non sexa adoptado acordo municipal, o desestimamento na petici贸n de licencia de obras, liquidar谩se o 20 por 100 dos dereitos a eles correspondentes.

Artigo 10潞.-Non se admitir谩 renuncia ou desestimamento formulado unha vez que caduque a licencia ou transcurrido seis meses dende o requerimento de pago.

Artigo 11潞.-As licencias concedidas entender谩nse caducadas si dentro dos t茅rminos que en cada caso se sinalen, non se iniciaran ou terminaran as obras correspondentes.

 

INFRACCI脫NS E SANCI脫NS.

Artigo 12潞.-En todo o relativo a calificaci贸n de ingracci贸ns tributarias, as铆 como das sanci贸ns que as mesmas correspondan en cada caso, estar谩se o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria, conforme se ordena no artigo 11 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais.

 

PARTIDAS FALLIDAS

Artigo 13潞.-Consider谩nse partidas fallidas ou cr茅tos incobrables, aquelas cuotas que non se puideran facer efectivas polo procedemento de apremio, para tal declaraci贸n formalizar谩se o oportuno expediente dacordo co prevido no vixente Regulamento Xeral de Recaudaci贸n.

 

APROBACI脫N E VIXENCIA.

DISPOSICI脫N FINAL

A presente modificaci贸n da Ordenanza Fiscal, que consta de trece artigos, foi aprobada por acordo do Pleno da Corporaci贸n, en sesi贸n celebrada o d铆a 17/12/2012, e entrar谩 en vigor o d铆a da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da provincia e comenzar谩 a aplicarse a partir do d铆a seguinte a esa data, permanecendo en vigor ata a s煤a modificaci贸n ou derogaci贸n expresa.

 

emprende en 3