ORDENANZA FISCAL N脷MERO 4 REGULADORA DA TAXA POR LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.

 

FUNDAMENTO LEGAL.

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constituci贸n Espa帽ola, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do R茅xime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por licenza de apertura de establecementos no Municipio de B贸veda, que se rexer谩 pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

OBRIGA DE CONTRIBUIR.

Artigo 2潞.-1. Feito impo帽ible.-constit煤e o feito impo帽ible da taxa a actividade municipal desenrolada con motivo de apertura de establecementos industriais e comerciais, tendente a verificar si os mesmos re煤nen as condici贸ns requeridas para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario para o outorgamento da preceptiva licencia municipal.

2. Obrigaci贸n de contribu铆r.-A obrigaci贸n de contribu铆r nace coa petici贸n da licencia dende a data en que d茅beo solicitarse, no suposto de que fora preceptiva.

a obriga de contribu铆r non se ver谩 afectada pola denegaci贸n da licencia solicitada, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante.

3. Suxeito pasivo.-Son suxeitos pasivos, en concepto de contribu铆ntes, as persoas f铆sicas ou xur铆dicas, solicitantes da licencia ou as que vi帽eren obrigadas a s煤a solicitude, como titulares, de establecementos nos que se produza alg煤n dos seguintes feitos:

a) Primeira instalaci贸n.

b) Traslado de local.

c) Cambio de actividade, e

d) Calesqueira outros supostos de apertura de establecementos.

             e) As variaci贸ns e ampliaci贸ns de actividades desenvolvidas nos locais, a铆nda que contin煤e o mesmo titular.

           f) Ampliaci贸ns de local e calquera alteraci贸n que leve a cabo neste e que afecte as condici贸ns de tranquilidade, sanidade e salubridade, esixindo nova verificaci贸n das mesmas.

 

Artigo 3潞.- RESPONSABLES

Responder谩n da d茅beda tributaria os debedores principais xunto a outras persoas ou entidades. A estes efectos, consideraranse debedores principais os obrigados tributarios do apartado 2 do artigo 35 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, a responsabilidade ser谩 sempre subsidiaria.

En relaci贸n 谩 responsabilidade solidaria e subsidiaria da d茅beda tributaria estarase ao establecido, respectivamente, nos artigos 42 e 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria

 

Artigo 4潞.- BASE IMPO脩IBLE E TARIFAS

As tarifas desta Licenza quedan establecidas da maneira seguinte:

1.) - Establecementos comerciais, industriais ou artesanais, ag谩s nos supostos sinalados no apartado 2潞 deste artigo: 284,00 euros.

2.) - a) Bancos, Caixas de Aforro e Entidades Similares: 1.300,00 euros

b) Salas de Festas, Discotecas, Pubs e Guisquerias: 850,00 euros

c) Estaci贸ns de Servizo de subministro de combustibles: 850,00 euros

d) Hoteis e Restaurantes: 300,00 euros.

e) Cafeterias, bares, fondas, casas de comida, tabernas, bodeg贸ns e similares: 170,00 euros

f) Os cambios de titularidade na licenza 100,00 euros

 

EXENCI脫NS OU BONIFICACI脫NS.

Artigo 5潞.-Non se conceder谩 exenci贸n ou bonificaci贸n algunha.

 

ADMINISTRACI脫N E COBRANZA.

Artigo 6潞.-A autorizaci贸n outorgarase a instancia de parte.

Artigo 7潞.-O pago da cota farase previa liquidaci贸n para ingreso directo.

Artigo 8潞.-As liquidaci贸ns da taxa notificar谩nse os suxeitos pasivos con expresi贸n dos requisitos previstos no artigo 124 da Lei Xeral Tributaria, previstos no artigo 124 da Lei Xeral Tributaria, que a Constituci贸n indica:

a) Dos elementos esenciais da liquidaci贸n.

b) Dos medios de impugnaci贸n que poidan ser exercidos, con indicaci贸n de prazos e organismos en que ter谩n que ser interpostos, e

c) Do lugar, prazo e forma en que debe ser satisfeita a d茅beda tributaria.

Artigo 9潞.-As cotas liquidadas e non satisfeitas dentro do per铆odo voluntario faranse efectivas pola v铆a de constrinximento, con arreglo as normas do Regulamento Xeral de Recadaci贸n.

 

INFRACCI脫NS E SANCI脫NS.

Artigo 10潞.-En todo o relativo a calificaci贸n de infracci贸ns tributarias, as铆 como das sanci贸ns que as mesmas correspondan en cada caso, estarase o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria, conforme se ordena no artigo 11 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais.

 

PARTIDAS FALLIDAS.

Artigo 11潞.-Considerar谩nse partidas falidas ou cretos incobrables, aquelas cotas que non puideran facerse efectivas polo procedemento de contrinximento no vixente Regulamento Xeral de Recadaci贸n.

 

DISPOSICI脫N FINAL.

A presente modificaci贸n da Ordenanza Fiscal, aprobada por acordo do Pleno da Corporaci贸n en sesi贸n celebrada o d铆a 17/12/2012, entrar谩 en vigor o d铆a da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da provincia e comezara a aplicarse a partir do d铆a seguinte, permanecendo en vigor ata a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa.

 

emprende en 3