REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

CAP脥TULO I
DISPOSICI脫NS XERAIS

ARTIGO 1潞 .-  OBXETO
ARTIGO 2潞 .- PRINCIPIOS XERAIS
ARTIGO 3潞: 脕MBITO DE ACTUACI脫N
ARTIGO 4潞.-PERSOAS DESTINATARIAS.
ARTIGO 5潞.- OBXETIVOS DO SERVICIO

    
CAPITULO II
PRESTACI脫NS E TAREFAS

ARTIGO 6潞: CONTIDO DO SERVIZO.
    6.1.-Con car谩cter b谩sico:
    6.2. Con car谩cter complementario.
ARTIGO 7潞.- EXCLUSI脫N DE TAREFAS
ARTIGO 8潞: INTENSIDADE NA PRESTACI脫N DO SERVIZO
ARTIGO 9潞: FORMA DE PRESTACI脫N DO SERVIZO.
    9.1.-Persoal    
    9.2.-Horarios de atenci贸n 贸 p煤blico na oficina base do programa.
    9.3.-Supervisi贸n do servicio
    9.4-Condici贸ns na prestaci贸n do servicio
CAP脥TULO III
PROCEDEMENTO

ARTIGO 10潞.- REQUISITOS XERAIS PARA ACCEDER 脫 SERVICIO
    1潞.- Libre concorrencia:
    2潞.-  Dependentes:
ARTIGO 11潞: MODALIDADES DE ACCESO 脫 SERVIZO
    11.1- Acceso directo:
    11.2.-Libre concurrencia
ARTIGO 12.- TRAMITACION DAS SOLICITUDES
    12.1. Documentaci贸n
    12.2.-Informe t茅cnico:
    12.3.-Resoluci贸n
    12.4.-Lista de espera
    12.5.-Renovaci贸n do servizo
    12.6- Acordo do servizo entre a persoa usuaria e a entidade.
    12.7.-Expediente social b谩sico
ARTIGO 13潞: TRAMITACI脫N CON CARACTER DE URXENCIA
ARTIGO 14潞: RECLAMACI脫NS
ARTIGO 15潞 .- BAIXA TEMPORAL E EXTINCI脫N DO SERVICIO
    15.1.-Baixa temporal.
    15.2.-Extinci贸n definitiva.

CAPITULO IV
DEREITOS E  DEBERES DOS USUARIOS

ARTIGO 16潞.- DEREITOS DOS USUARIOS
ARTIGO 17潞.- DEBERES DOS USUARIOS

CAPITULO V
PREZO POR PRESTACI脫N DE SERVICIOS

ARTIGO 18潞 .- PREZOS
ARTIGO 19潞 .- DETERMINACI脫N DA CAPACIDADE ECON脫MICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO   
ARTIGO 20潞: PARTICIPACI脫N NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO DAS PERSOAS USUARIAS
Disposici贸n Adicional Primeira
Disposici贸n Adicional Segunda
Disposici贸n Final
ANEXO I: BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACI脫N DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN R脡XIME DE LIBRE CONCORRENCIA
ANEXO II: ACORDO DE SERVIZO


CAP脥TULO I

DISPOSICI脫NS XERAIS

ARTIGO 1潞 .-  OBXETO

    O presente regulamento ter谩 como obxecto a regulaci贸n do Servizo de Axuda no Fogar e os requisitos e procedementos necesarios para acceder 贸 mesmo no Concello de B贸veda

ARTIGO 2潞 .- PRINCIPIOS XERAIS

    O Servicio de Axuda no Fogar consid茅rase unha prestaci贸n b谩sica e comunitaria, de car谩cter complementario e transitorio, orientado a restablecer e manter o benestar f铆sico, social e psicol贸xico da persoa e familia  que presenta problemas para a realizaci贸n das actividades elementais da vida diaria, proporcion谩ndolles atenci贸n directa no propio fogar, mediante intervenci贸ns espec铆ficas en aquelas tarefas coti谩s  que a persoa non poida realizar por si mesma e que favorezan a permanencia e integraci贸n no seu entorno habitual e compensen as s煤as restricci贸ns de autonom铆a funcional.

ARTIGO 3潞: 脕MBITO DE ACTUACI脫N

    O establecido na presente Orde 茅 de aplicaci贸n 贸 Programa de Axuda no Fogar do Concello de B贸veda , polo que rexir谩 o servizo de axuda no fogar prestado 谩s persoas residentes no termo municipal.

ARTIGO 4潞.-PERSOAS DESTINATARIAS.

    1. O servizo de axuda no fogar estar谩 aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia residentes no concello de B贸veda para as que, de acordo coa valoraci贸n t茅cnica correspondente, supo帽a un recurso id贸neo de atenci贸n. De xeito particular, o servizo atender谩:
    - Persoas que presentan disfunci贸ns que poidan ser susceptibles de mellora cunha adecuada atenci贸n a domicilio.
    - Persoas maiores, con certo nivel de dependencia que non te帽an ningu茅n que os atenda suficientemente e que, con esta axuda poidan continuar vivindo no seu fogar.
    - Persoas con discapacidade 谩s que a axuda no fogar lles poida favorece-la s煤a autonom铆a.鈥
- Persoas afectadas por unha lesi贸n, enfermidade f铆sica ou mental ou por outros motivos que lles fagan precisar da axuda.
    - Menores 贸s que haxa que coidar ou atender por ausencia dos pais ou titores, ou cando estes, por circunstancias provisionais de enfermidade ou outros motivos suficientemente xustificados, non poidan exercer as s煤as funci贸ns.
    - Colectivos espec铆ficos que presenten situaci贸ns de risco e exclusi贸n social.
    En xeral, cando exista unha situaci贸n de desatenci贸n social ou familiar, avaliada t茅cnicamente, que xustifique a intervenci贸n do servizo
    2. Darase prioridade no acceso ao servizo 谩s persoas que te帽an un dereito reco帽ecido de  atenci贸n dentro do sistema de autonom铆a e atenci贸n 谩 dependencia.

ARTIGO 5潞.- OBXETIVOS DO SERVICIO

    O Servizo de Axuda no Fogar ten como obxectivo procurar a  permanencia das persoas no seu entorno habitual, mellorando a calidade de vida dos usuarios na s煤a autonom铆a persoal, seguridade e relaci贸ns persoais e sociais, suplindo neste sentido a falla  de familiares que poidan atender estas necesidades, ou complementando a labor da familia cando 茅sta non poida atende-las mesmas de forma axeitada.
    O Servizo de Axuda no Fogar debe evitar ou retrasar o ingreso en centros residenciais de aquelas persoas que non o desexen ou non o necesiten, proporcion谩ndolles unha alternativa m谩is acorde e normalizada 谩 s煤a situaci贸n. Do mesmo xeito debe previr situaci贸ns de deterioro persoal e/ou familiar, orixinadas pola convivencia durante un tempo prolongado con persoas dependentes e que supo帽an unha sobrecarga persoal.
    Para esto o Servicio procurar谩:
    - Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias, prestando apoio na realizaci贸n daquelas tarefas da vida diaria que non poidan realizar por si mesmas, estimulando o desenrolo das s煤as capacidades.
    - Previr situaci贸ns de dependencia asi como o risco de marxinaci贸n , illamento ou abandono das persoas con autonom铆a limitada, fundamentalmente das que viven soas e sen apoio, favorecendo e potenciando a autonom铆a persoal no propio domicilio
    - Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual, retardando ou evitando a institucionalizaci贸n.
    - Manter, mellorar e recuperar as redes de relaci贸n familiar e social.
    - Colaborar no seguemento dos cuidados sanitarios a domicilio, seguindo neste senso as indicaci贸ns formuladas polos centros de sa煤de.
    - Potencia-la implantaci贸n de axudas t茅cnicas, (teleasistencia...) e materiais...
    - Complementa-las actuaci贸ns da familia.
    - Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

    A consecuci贸n destes obxectivos queda condicionado 谩 existencia de consignaci贸n orzamentaria derivada da aportaci贸n de fondos propios, axudas doutras administraci贸ns e asociaci贸ns, aportaci贸ns de particulares e aportaci贸n dos usuarios.

    
CAPITULO II
PRESTACI脫NS E TAREFAS

ARTIGO 6潞: CONTIDO DO SERVIZO.
    De conformidade coa valoraci贸n t茅cnica realizada polos servizos sociais que en cada caso correspondan, no marco do servizo de axuda no fogar poder谩n prestarse atenci贸ns de car谩cter b谩sico e de car谩cter complementario.
    En todo caso as atenci贸ns prestadas ter谩n un car谩cter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de xeito que se facilite e promova a s煤a autonom铆a.

    6.1.-Con car谩cter b谩sico:
    
a) Atenci贸ns de car谩cter persoal na realizaci贸n das actividades b谩sicas da vida diaria, tales como:
    -Asistencia para levantarse e deitarse.
    -Apoio no coidado e hixiene persoal, as铆 como para vestirse.
    -Control do r茅xime alimentario e axuda, se 茅 o caso, para alimentarse.
    -Supervisi贸n, cando proceda, das rutinas de administraci贸n de medicamentos prescritas por facultativos.
    -Apoio para cambios posturais, mobilizaci贸ns, orientaci贸n espacio-temporal.
    -Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.
    
-b) Atenci贸ns de car谩cter persoal na realizaci贸n doutras actividades da vida diaria, tales como:    鈥-    Acompa帽amento f贸ra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos, e/ou realizar xesti贸ns varias, que non poidan realizar por si s贸s ou polos seus familiares ou persoas adicadas 谩 s煤a atenci贸n. (entrega de documentos etc.)
c) Atenci贸n das necesidades de car谩cter dom茅stico e da vivenda, tales como:
    
    -Limpeza b谩sica e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.
    -Compra de alimentos e outros produtos de uso com煤n.
    -Preparaci贸n dos alimentos.
    -Lavado e coidado das prendas de vestir.
    -Coidados b谩sicos da vivenda.
    Este tipo de atenci贸n poder谩 ser facilitado en parte, se 茅 o caso, por programas espec铆ficos de lavander铆a ou alimentaci贸n a domicilio.

d) Atenci贸ns de car谩cter psicosocial e educativo:
    
    -Intervenci贸ns t茅cnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, 谩 afectividade, 谩 convivencia e 谩 integraci贸n na comunidade as铆 como 谩 mellora da estruturaci贸n familiar.

    6.2. Con car谩cter complementario.
    
    O servizo de axuda no fogar poder谩 incorporar, entre outros, os seguintes tipos de atenci贸n, sempre que exista disponiblidade para levalas a cabo: :

    a) Actividades de acompa帽amento, socializaci贸n e desenvolvemento de h谩bitos saudables.
    b) Prestaci贸n de atenci贸n a distancia mediante dispositivos de teleseguemento, teleasistencia  e similares.
    c) Adaptaci贸ns funcionais do fogar.
    d) Servizo de podolox铆a.
    e) Servizo de fisioterapia.

    Poder谩n integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atenci贸ns e actividades que se desenvolvan f贸ra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescrici贸n t茅cnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonom铆a e a calidade de vida.

    ARTIGO 7潞.- EXCLUSI脫N DE TAREFAS
    
    Excl煤ense expresamente do Servicio de Axuda no Fogar, as seguintes tarefas:

    A) A realizaci贸n de actividades dom茅sticas que non fosen inclu铆das no proxecto de intervenci贸n e no acordo de servizo recollidos no artigo 12.6  desta orde.
    B)  A atenci贸n a outros membros da familia que non fora contemplada expresamente no proxecto de intervenci贸n e no acordo do servizo  e na conseguinte valoraci贸n e proposta t茅cnica.
    C) -As tarefas de car谩cter sanitario que conleven unha formaci贸n espec铆fica do persoal que o realice.

ARTIGO 8潞: INTENSIDADE NA PRESTACI脫N DO SERVIZO

    1. A intensidade do servizo determinarase, con car谩cter xeral, en horas mensuais de atenci贸n.
    2. A intensidade do servizo de axuda no fogar para as persoas atendidas no marco do sistema de autonom铆a persoal e atenci贸n 谩 dependencia estar谩 predeterminada no seu programa individualizado de atenci贸n. A s煤a aplicaci贸n horaria ser谩 flexible e conforme co plan de coidados, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atenci贸n de car谩cter persoal na realizaci贸n das actividades b谩sicas da vida diaria, todos os d铆as da semana (inclu铆ndo domingos e festivos).
    3. Nos restantes casos a intensidade do servizo vir谩 determinada na prescrici贸n efectuada polos correspondentes servizos sociais de atenci贸n primaria.

ARTIGO 9潞: FORMA DE PRESTACI脫N DO SERVIZO.
     O servizo de axuda no fogar prestarano o Concello de B贸veda directamente, ou ben  externalizando o servizo a trav茅s dunha entidade privada debidamente autorizada.

    9.1.-Persoal    
O servizo de axuda no fogar est谩 integrado nos servizos sociais comunitarios b谩sicos do Concello de B贸veda e estar谩 coordinado por un profesional t茅cnico cunha cualificaci贸n m铆nima de diplomatura universitaria na 谩rea de servizos sociais; se o servizo se externaliza o coordinador ser谩 o da entidade prestadora.
O persoal que presta atenci贸n directa  nos domicilios das persoas usuarias estar谩 formado por auxiliares de axuda no fogar co nivel formativo exixido pola lexislaci贸n vixente. Este persoal participar谩 en cursos de formaci贸n espec铆ficos que melloren os co帽ecementos para acadar unha mellor prestaci贸n do servizo.
    9.2.-Horarios de atenci贸n 贸 p煤blico na oficina base do programa.
    O horario de atenci贸n 贸 p煤blico ser谩 de luns a venres de 9:30 horas a 13:30 horas, con preferencia na atenci贸n daqueles que te帽an solicitado cita previa, e/ou as situaci贸ns urxentes
                            
     9.3.-Supervisi贸n do servicio
    A persoa que exerza como responsable t茅cnica do servizo garantir谩 unha supervisi贸n do servizo efectivamente prestado, que ser谩 realizada sempre que as circunstancias a fagan necesaria e, como m铆nimo, cunha periodicidade de dous meses. Da supervisi贸n realizada quedar谩 constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisi贸n revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestaci贸ns expresado no proxecto de intervenci贸n e no acordo de servizo.

9.4-Condici贸ns na prestaci贸n do servicio
1.- A auxiliar de axuda a domicilio estar谩 obrigada 煤nica e exclusivamente 贸 cumprimento das tarefas estipuladas no correspondente acordo de prestaci贸n, qued谩ndolle totalmente prohibida a realizaci贸n doutras tarefas non recollidas no mesmo.
    2.- A auxiliar non poder谩 dispor das chaves de ning煤n domicilio.
    3.- A auxiliar ten totalmente prohibido recibir en custodia cartos, xoias ou calquer outro obxecto ou animal.
    4.- Durante a prestaci贸n do servizo o Concello poder谩 acordar cambios de auxiliar, de horario e d铆as de prestaci贸n ou cambios de tarefas motivados en todo caso nunha mellor organizaci贸n  e prestaci贸n do servizo, consensuados coa persoa usuaria.
    5.- Calquer queixa ou suxerencia por parte do beneficiario do servizo ser谩 comunicada 贸 t茅cnico do departamento de servizos sociais e en ning煤n caso se resolver谩 coa auxiliar.
    6.- O servizo, como regra xeral,  non se prestar谩 cando o usuario non se atope no domicilio, non tendo obriga a auxiliar de permanecer 谩 espera.
    7.- As persoas usuarias quedan obrigadas 谩 comunicaci贸n de calquera variaci贸n de datos no que respecta a domicilio, tel茅fono, situaci贸n econ贸mica e familiar.
    8.- A persoa  usuaria  e a auxiliar quedan obrigadas 贸 debido respecto mutuo e confidencialidade, abst茅ndose de realizar por ambas partes ning煤n tipo de comentario referentes 贸 traballo noutros domicilios.
    9.- Ser谩n de conta da persoa beneficiaria do servizo os gastos relativos 贸 material de limpeza, aseo persoal, comida e calquera outros necesarios para a s煤a atenci贸n. Estes utensilios ou materiais deber谩n ser postos 谩 disposici贸n do auxiliar para posibilitarlle o seu traballo.
    10.- No caso de contemplarse no  proxecto de intervenci贸n e no acordo de servizo recollidos no artigo 12.6  desta orde o acompa帽amento f贸ra do fogar os gastos de transporte inherentes 谩 prestaci贸n deste servizo correr谩n a cargo para persoa usuaria.
    11.- Farase entrega 谩 persoa usuaria, dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo 贸rgano competente.
    12.-As铆 mesmo, entregarase 谩 persoa usuaria e ao persoal de atenci贸n directa, o documento que conte帽a as tarefas a desenvolver no domicilio.
    13.- Informarase 谩s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamaci贸ns, que estar谩 谩 s煤a disposici贸n, para calquera queixa ou reclamaci贸n. No caso de queixa ou reclamaci贸n, facilitarase unha copia da queixa 谩 persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspecci贸n no prazo de tres d铆as, xunto cun informe do caso.

 

CAP脥TULO III

PROCEDEMENTO

ARTIGO 10潞.- REQUISITOS XERAIS PARA ACCEDER 脫 SERVICIO
1潞.- Libre concorrencia:
a) - Estar empadroado no Concello.
b) - Solicita-la prestaci贸n de axuda no fogar, seg煤n as d煤as modalidades que se explican no artigo 11 desta Ordenanza.
c) - Reuni-las condici贸ns persoais, familiares e sociais,  establecidas no baremo existente.
d) - Asina-lo contrato que oportunamente poida ser prescrito polo/a Traballador/a Social, e en todo caso aquel no que se comprometa a cumpri-las obrigas inherentes 贸 servicio, inclu铆do o pagamento das cantidades que poideran correponderlles

2潞.-  Dependentes:
a).- Ter reco帽ecida a situaci贸n de dependencia e resoluci贸n pola que se aproba o Programa Individual de Atenci贸n (PIA) no que se reco帽eza a prestaci贸n do Servizo de Axuda a Domicilio.
b).- O requisito sinalado no par谩grafo d) do apartado anterior
    
ARTIGO 11潞: MODALIDADES DE ACCESO 脫 SERVIZO
        O acceso ao servizo producirase a trav茅s dos servizos sociais comunitarios do Concello de B贸veda, de acordo coas seguintes modalidades:

11潞.1- Acceso directo:
    O acceso ao servizo ser谩 prioritario e directo para persoas que, tendo reco帽ecida a situaci贸n de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resoluci贸n de Programa Individual de Atenci贸n, consonte o establecido no Decreto 15/2010, de 4 de febrero , que regula o procedemento para o reco帽ecemento da situaci贸n de dependencia e do dereito 谩s prestaci贸ns do sistema para a autonom铆a e atenci贸n 谩 dependencia, o procedemento para a elaboraci贸n do Programa Individual de Atenci贸n e a organizaci贸n e funcionamento dos 贸rganos t茅cnicos competentes, ou norma que legalmente  a substit煤a, as铆 como as disposici贸ns que a desenvolvan.

    11.2.-Libre concurrencia

    Para as persoas que non te帽an o reco帽ecemento da situaci贸n de dependencia, ou non lles asista o dereito de acceso efectivo ao cat谩logo de servizos de atenci贸n 谩 dependencia segundo o calendario de implantaci贸n do sistema, o acceso ao servizo, previa prescrici贸n t茅cnica favorable dos servizos sociais de atenci贸n primaria, resolverase en r茅xime de libre concorrencia de acordo cos criterios establecidos nesta Ordenanza Municipal, segundo o baremo contido no anexo I , no cal, ademais dos posibles d茅ficits de autonom铆a, se valoran factores de car谩cter persoal e socio-familiar, o apoio social, a situaci贸n da vivenda e outros que dificulten obxectivamente a normalizaci贸n social e a calidade de vida.

    3. De igual maneira 谩 expresada no apartado anterior procederase nas situaci贸ns nas que a problem谩tica principal estea relacionada con aspectos convivenciais e socio-educativos.


ARTIGO 12.- TRAMITACION DAS SOLICITUDES

    As persoas solicitantes poder谩n dirixirse 贸s Servicios Sociais do Concello, onde se lles facilitar谩 o modelo de solicitude normalizada, que xunto coa documentaci贸n esixida presentarase no rexistro xeral do mesmo, asinada polo/a solicitante do servicio e no seu defecto polo seu representante legal/titor ou coidador habitual, ou gardador de feito.
No acceso directo 贸 servizo para as persoas usuarias con dependencia valorada, a resoluci贸n relativa 贸 programa individualizado de atenci贸n ter谩 a consideraci贸n de proposta de asignaci贸n e incorporaci贸n 贸 servizo. A resoluci贸n de alta no Servizo municipal de Axuda no Fogar, consonte 贸 artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora do r茅xime local, correspondelle  贸 alcalde-presidente ou delegado do servizo .

12.1. Documentaci贸n
    
    A documentaci贸n a adxuntar 茅 a seguinte:
    -Solicitude
- Fotocopia do D.N.I., ou documento oficial acreditativo da identidade da persoa solicitante e, se 茅 o caso do seu representante legal/titor ou gardador de feito, as铆 como do seu c贸nxuxe ou parella de feito  e os ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos, ou maiores desta idade en situaci贸n de discapacidade, que dependesen econ贸micamente dos citados perceptores.
- Informe m茅dico sobre o seu estado de sa煤de.
- Certificado no seu caso de discapacidade daquelas persoas que a padezan, ben se trate do propio solicitante ou de persoas que convivan con 茅l.

    
    Respecto das solicitudes con documentaci贸n incompleta formuladas por persoas que cumpran t贸dolos requisitos, os interesados ser谩n requeridos para que no prazo de 10 d铆as subsanen tales deficiencias, con apercibimento de que se non o fixeran, o expedente ser谩 archivado sen m谩is tr谩mite. S贸 en casos extraordinarios que requiran unha intervenci贸n urxente, especificamente valorados como tales  no Informe-proposta realizado polo Traballador Social, poder谩 tramitarse e resolverse unha solicitude na que falte alg煤n dos documentos a emitir polas Administraci贸ns P煤blicas, co compromiso expreso de aporta-lo no prazo m谩is breve posible.

    12.2.-Informe t茅cnico:

    En t贸dolos casos se efectuar谩 unha visita domiciliaria para valoraci贸n t茅cnica da situaci贸n na que se vai intervir; unha vez efectuada  o/a Traballador/a social confeccionar谩 un informe t茅cnico, no que se consideran t贸dalas circunstancias de necesidade 谩s que se refire o presente regulamento, as铆 como a aplicaci贸n dos baremos contidos no mesmo.

    O informe t茅cnico deber谩 conter 贸 menos:
- Valoraci贸n da situaci贸n persoal, socio-econ贸mica e familiar, dacordo cos baremos a tales efectos establecidos, nos casos de acceso directo se consignar谩 a grado e nivel de dependencia polo que se obt茅n as铆 como data e contido da resoluci贸n de PIA
- No caso de ser favorable 谩 demanda, deber谩 incluir as condici贸ns nas que se prestar谩 贸 servicio.
- Tarifa a aplicar.
    
    12.3.-Resoluci贸n

     O Alcalde ou Delegado da Alcald铆a para Asuntos Sociais, 谩 vista da solicitudes, e no seu caso a resoluci贸n de PIA e a valoraci贸n t茅cnica emitida, resolver谩 cada unha delas. No caso de resoluci贸n positiva, a mesma ter谩 a consideraci贸n de orden de alta no servizo.
    A resoluci贸n do Alcalde ou Delegado para Asuntos Sociais incluir谩 no caso de ser favorable, indicaci贸n expresa do n煤mero de horas a prestar, relaci贸n de tarefas que se levar谩n a cabo e tarifa que deber谩 aboar o solicitante, e per铆odo que abrangue a prestaci贸n do servizo.
    
    Se se trata dunha resoluci贸n desfavorable, deber谩 ser motivada.
    A resoluci贸n ser谩  comunicada 贸 usuario, seg煤n o establecido na Lei de Procedemento Administrativo

    12.4.-Lista de espera
    
    As solicitudes de prestaci贸n do servizo que no momento da resoluci贸n favorable  non  conten con praza para o mesmo quedar谩n en lista de espera, ocupando a orde que lles corresponda seg煤n a puntuaci贸n acadada. Ter谩n preferencia no caso de igualdade de puntuaci贸n as de maior antig眉edade.  
    No caso de ser chamados por existir posibilidade de prestar o servizo polo que estaban esperando, se o interesado/a declina a proposta de alta, ser谩 dado de baixa e ter谩 que solicitar de novo cando a s煤a situaci贸n o requira.
    No caso de superarse os seis meses na lista de espera requerirase unha nova avaliaci贸n da situaci贸n que motiva a necesidade do servizo, de non presentarse para a nova valoraci贸n ser谩n dados de baixa.

    12.5.-Renovaci贸n do servizo
    A documentaci贸n necesaria para o inicio da prestaci贸n do servizo ser谩 renovada, en todo caso, dentro do primeiro trimestre de cada ano, a efectos de actualizaci贸n de datos e revisi贸n das causas que motivaron a concesi贸n inicial
    Sempre que se produza unha variaci贸n nas circunstancias que deron lugar 谩 concesi贸n a traballador/a social levar谩 a cabo unha revisi贸n da prestaci贸n, podendo variar as tarefas que se realizan en base 谩 concesi贸n inicial, ou incluso aumentar ou reducir as horas efectivas de prestaci贸n, sendo necesario en todo caso a sinatura dun novo acordo co usuario.

    12.6- Acordo do servizo entre a persoa usuaria e a entidade.

    Unha vez concedido e notificado se proceder谩 谩 firma do acordo das condici贸ns do mesmo entre a persoa usuaria e a entidade segundo modelo establecido no Anexo II
    

    12.7.-Expediente social b谩sico
    
     No momento do inicio da intervenci贸n se abrir谩  expediente social b谩sico se non estivera aberto con anterioridade no que quedar谩 constancia do servizo prestado 谩 persoa usuaria que constar谩 no que se refire 贸 Servizo de Axuda a domicilio, cando menos, de:
    a) Informe social
    b) Proxecto de intervenci贸n
    c) Acordo de servizo
    d) Informes de seguemento peri贸dicos, que ter谩n un car谩cter bimensual, ou extraordinarios, cando as circunstancias as铆 o aconsellen.
 
    O tratamento da informaci贸n contida nos expedientes realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de protecci贸n de datos de car谩cter persoal.
    

ARTIGO 13潞: TRAMITACI脫N CON CARACTER DE URXENCIA

    No caso de extrema e urxente necesidade debidamente xustificada, mediante resoluci贸n motivada do Alcalde ou do membro da Corporaci贸n Local responsable en materia de servizos sociais, poderase iniciar de oficio a prestaci贸n do servizo de xeito inmediato, por proposta dos servizos sociais de atenci贸n primaria e sen prexu铆zo da posterior instrucci贸n do correspondente expediente.

ARTIGO 14潞: RECLAMACI脫NS
    Nos supostos de presentaci贸n de reclamaci贸ns  abrirase expediente por parte da persoa titular da Alcald铆a, que requerir谩 mediante providencia informe do persoal t茅cnico coordinador do servizo e do persoal de axuda no fogar correspondente en cada caso.

    As reclamaci贸ns ser谩n recollidas no libro de reclamaci贸ns que se atopa 谩 disposici贸n dos usarios, s茅ndolle facilitada copia da mesma 贸 usuario e debendo remitir orixinal 贸 servizo de inspecci贸n nas 谩reas de servizos comunitarios e inclusi贸n social, nun prazo m谩ximo de 3 d铆as h谩biles


ARTIGO 15潞 .- BAIXA TEMPORAL E EXTINCI脫N DO SERVICIO

    15.1.-Baixa temporal.

    Constituir谩 baixa temporal na prestaci贸n do Servicio de Axuda no Fogar, sen perda da condici贸n de beneficiario/a:

    -A ausencia daqu茅l do seu domicilio ou lugar onde deba ser prestado o servicio, por tempo m谩ximo de tres meses, para os usuarios de libre concorrencia e por un prazo m谩ximo de dous meses para os usuarios de dependencia debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a s煤a ausencia.
    -Modificaci贸n temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo.
    A baixa temporal determinar谩 a suspensi贸n na prestaci贸n do servicio, e pasar a lista de espera, con prioridade sobre os solicitantes pendentes de alta, reanud谩ndose o servizo cando exista de novo disponibilidade para prestalo, coa excepci贸n das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonom铆a e a atenci贸n 谩 dependencia, suposto no que se estar谩 贸 disposto na correspondente normativa reguladora
    - As ausencias mensuais, por causas imputables a persoa usuaria, nos servizos con dereito a reserva de praza mensual que sexan superiores aos dez d铆as, ag谩s o suposto previsto no artigo 27 da Orde do 2 de xaneiro de 2012 (1), deivindicar谩n un 40% do importe correspondente 谩 participaci贸n no seu financiamento en concepto de reserva de praza.

    15.2.-Extinci贸n definitiva.
    Constituir谩 causa da extinci贸n definitiva do Servicio de Axuda no Fogar,  e conlevar谩 a perda da condici贸n de beneficiario/a, sen prexuizo de nova e ulterior solicitude:
    a) A renuncia da persoa usuaria.
    b) O cambio de programa individual de atenci贸n ou do proxecto de intervenci贸n que implique un cambio de asignaci贸n de recurso e a s煤a incompatibilidad e co servizo de axuda no fogar.
    c) Traslado definitivo da s煤a residencia a outro concello.
    d) Falecemento da persoa usuaria.
    e) Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestaci贸n do servizo.
    f) A falta reiterada de pagamento do servizo.
    g) Desaparici贸n das causas que motivaron a prestaci贸n do servizo
h. A ausencia do domicilio ou lugar onde aqu茅l se deba prestar por tempo  superior a 3 meses para os usuarios de libre concorrencia e por un prazo m谩ximo de dous meses para os usuarios de dependencia.

    -No caso de producirse a extinci贸n do servicio con car谩cter definitivo, ser谩 este feito notificado 谩 persoa beneficiaria na forma prescrita polas normas.
    Tanto para a baixa temporal e extinci贸n definitiva, as prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonom铆a e a atenci贸n 谩 dependencia, se estar谩 贸 disposto na correspondente normativa reguladora, en caso de non estar regulado se aplicar谩 o disposto neste regulamento.
    
    A persoa beneficiaria do Servizo de Axuda no Fogar, po帽er谩 en co帽ecemento da Entidade Local prestadora, cantas modificaci贸ns se produzan nas circunstancias tidas en conta no seu momento para a concesi贸n do servizo, as铆 coma a concorrencia de calquera das circunstancias que puideran ser determinantes da baixa temporal ou extinci贸n.

CAPITULO IV
DEREITOS E  DEBERES DOS USUARIOS

ARTIGO 16潞.- DEREITOS DOS USUARIOS

    As persoas usuarias do servizo, ademais dos dereitos que con car谩cter xeral se lle reco帽ecen no artigo 6潞 da lei 13/2008 (2), de servizos sociais de Galicia, ter谩n dereito:
    1.  A seren tratadas co respecto debido 谩 s煤a dignidade.
    2.  A recibiren unha atenci贸n adaptada 谩s s煤as necesidades, coa calidade e duraci贸n prescritas en cada caso.
    3.  A co帽eceren a organizaci贸n e o regulamento do servizo,
    4. A co帽eceren a situaci贸n do seu expediente.
    5.  Ao tratamento confidencial dos seus datos de acordo co disposto na Lei Org谩nica 15/1999, de 13 de decembro, de protecci贸n de datos de car谩cter persoal.
    6.  A recibiren informaci贸n precisa e clara sobre as posibles modificaci贸ns sobrevidas durante a prestaci贸n efectiva do servizo.
    7.  A presentaren queixas e suxesti贸ns ao persoal coordinador do servizo cando expresaren reclamaci贸ns ou fixeren suxesti贸ns sobre a s煤a prestaci贸n efectiva.


ARTIGO 17潞.- DEBERES DOS USUARIOS
    As persoas usuarias, ademais dos deberes que con car谩cter xeral se contemplan no artigo 7潞 da lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia (2), ter谩n os seguintes deberes:
    1. Cumprir coas condici贸ns do servizo, facilitando a execuci贸n das tarefas  ao persoal ao cargo e po帽endo 谩 s煤a disposici贸n, se fose o caso, os medios materiais necesarios
    2. Colaborar no desenvolvemento do servizo en funci贸n das s煤as capacidades e nos termos acordados en cada caso.
    3. Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que presten o servizo, as铆 como respectar os l铆mites das s煤as obrigas laborais.
    4. Informar dos cambios de calquera circunstancia persoal, familiar ou econ贸mica que puidese dar lugar 谩 modificaci贸n, suspensi贸n ou extinci贸n na prestaci贸n do servizo
    5. Participar no pagamento do servizo nos termos que se estableza na s煤a norma reguladora.
    6.  A comunicar con dez d铆as de antelaci贸n calquera ausencia temporal do domicilio que puidese impedir a prestaci贸n do servizo.
7.- A facilitar e colaborar no seguimento e avaliaci贸n do servizo


CAPITULO V

PREZO POR PRESTACI脫N DE SERVICIOS

ARTIGO 18潞 .- PREZOS

    1.- o prezo do servicio estar谩 regulado pola " Ordenanza fiscal  reguladora do prezo p煤blico pola prestaci贸n do servicio de axuda a domicilio "


ARTIGO 19潞 .- DETERMINACI脫N DA CAPACIDADE ECON脫MICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO   

    A capacidade econ贸mica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar calcularase  aplicando o disposto no cap铆tulo II do t铆tulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoci贸n da autonom铆a persoal e a atenci贸n 谩s persoas en situaci贸n de dependencia e se determina o sistema de participaci贸n das persoas usuarias no financiamento do seu custo (3),  e no artigo 鈥60. Determinaci贸n da capacidade das persoas usuarias doutros servizos en que se aplique o copagamento鈥 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento (4), ou norma que legalmente os substit煤a.

ARTIGO 20潞: PARTICIPACI脫N NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO DAS PERSOAS USUARIAS
    Para determinar a participaci贸n no financiamento do servizo das persoas usuarias estar谩se ao disposto na ordenanza fiscal reguladora do prezo p煤blico pola prestaci贸n do servizo de axuda a domicilio.
    Disposici贸n Adicional Primeira
    En todo o non recollido na presente Ordenanza estarase 贸 disposto na normativa vixente aplicable.

    Disposici贸n Adicional Segunda
    Co fin de facilitar o exercicio dos dereitos dos usuarios e cidad谩ns en xeral, na p谩xina web municipal, xunto con este Regulamento, se publicar谩n os artigos da lexislaci贸n auton贸mica sobre servizos sociais de Galicia e  sobre o servizo de axuda no fogar que se citan no mesmo.


    Disposici贸n Final
A presente modificaci贸n do Regulamento do Servizo de Axuda no Fogar, aprobada por acordo do Pleno da Corporaci贸n en sesi贸n celebrada o d铆a 28 de outubro de 2013, entrar谩 en vigor o d铆a da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da provincia e comezara a aplicarse a partir do d铆a seguinte, permanecendo en vigor ata a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa.禄

 

 

ANEXO I:

 

BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACI脫N DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN R脡XIME DE LIBRE CONCORRENCIA

 

Usuario ___________________________________________N潞 Expte: _______Data_______

 

TOTAL PUNTUACI脫N:

FACTOR 1.-AUTONOM脥A PERSOAL

1.1.-ACTIVIDADES B脕SICAS DA VIDA DIARIA (M谩x: 40 ptos)

(Adaptaci贸n do INDICE DE BARTHEL):

脥tem

Actividade b谩sica da vida diaria

PUNTOS

Xantar

- Totalmente independente.............................................................

- Necesita axuda para cortar a carne, o pan, etc. ............

- Dependente. .......................................................................

0

2

4

Lavarse

- Independente. Entra e sae so/soa do ba帽o.............................

- Dependente......................................................................

0

2

 

 

 

Vestirse

- Independente. Capaz de po帽erse e quitarse a roupa, abotonarse, atarse os zapatos...........................................................................

- Necesita axuda.............................................................................

- Dependente......................................................................................

 

0

2

4

Arreglarse

- Independente para lavarse a cara, as mans, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.................................................................................. Dependente...........................................................................................

 

0

2

Deposiciones

Continente........................................................................................

-Ocasionalmente, alg煤n episodio de incontinencia ou necesita axuda para suministrarse supositorios o lavativas......................................

- Incontinente ..................................................................................

0

 

2

4

Micci贸n

- Continente ou es capaz de cuidarse a sonda....................................

- Ocasionalmente, m谩ximo un episodio de incontinencia en 24 horas, necesita axuda para cuidar a sonda..................................................

- Incontinente .....................................................................................

0

 

2

4

Usar o retrete

- Independiente para ir 贸 WC, quitarse e po帽erse a roupa......................

- Necesita axuda para ir 贸 WC, pero se limpa so/soa.............................. - Dependente............................................................................................

0

2

4

Trasladarse

- Independente para ir do sill贸n 谩 cama............................................

- M铆nima axuda f铆sica ou supervisi贸n.......................................................

- Gran axuda pero 茅 capaz de manterse sentado sen axuda..............

- Dependente .........................................................................................

0

2

4

6

Deambular

 

- Independente, camina s贸 50 metros.................................................

- Necesita axuda f铆sica ou supervisi贸n para cami帽ar 50 metros.................

- Independente en cadeira de rodas sen axuda..........................................

- Dependente ........................................................................................

0

2

4

6

Escal贸ns

- Independente para subir e baixar escaleiras. .........................................

- Necesita axuda f铆sica ou supervisi贸n....................................................... Dependente.............................................................................................

0

2

4

PUNTUACI脫N TOTAL

 

Menos de 8 puntos: .independente. 8-14 puntos: dependente leve.16-22 puntos: dependente moderado.

Igual o m谩s de 24: dependiente grave 40: dependente total

 

1.2.-ACTIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIARIA (M谩x: 8 ptos)

(Adaptaci贸n da ESCALA DE LAWTON Y BRODY)

脥tem

Actividade instrumental da diaria

PUNTOS

Capacidade para usar o tel茅fono

- Non precisa axuda para utilizar o tel茅fono, busca e marca n煤meros

0

 

-Non precisa axuda para contestar o tel茅fono, pero non pode marcar

0,5

 

-Non utiliza o tel茅fono

1

Facer compras

-Non precisa axuda para facer compras

0

 

-Precisa acompa帽amento para facer calquera compra

0,5

 

-Non fai ningunha compra

1

Preparaci贸n da comida

 

-Non precisa axcda para organizar, preparar, e servir as comidas por si mesmo/a adecuadamente

0

 

-Precisa axuda para que lle proporcionen os ingredientes, a铆nda que prepara a comida adecuadamente.

0,5

 

-Precisa que lle preparen e lle sirvan a comida.

1

Coidado da casa

-Non precisa axuda para realizar as tarefas dom茅sticas

0

 

-Precisa axuda para realizar tarefas dom茅sticas lixeiras como lavar pratos ou facer a cama

0,5

 

-Precisa axuda para a realizaci贸n de calquera das tarefas dom茅sticas

1

Coidado da roupa

-Non precisa axuda para o coidado da roupa

0

 

-Non precisa axuda para lavar pequenas prendas, pero si para tender, dobrar, pranchar...

0,5

 

-Non se pode ocupar do coidado da roupa

1

Uso de medios de transporte

-Non presisa axuda para viaxar so/as

0

 

-Precisa axuda para viaxar

0,5

 

-Non pode viaxar

1

Responsabilidade respecto 谩 s煤a medicaci贸n

-Non precisa axuda para tomar a mediaci贸n no horario e dose correctas

0

 

-Non precisa axuda para tomar a medicaci贸n, a铆nda que precisa que lle preparen as doses correctas

0,5

 

-Precisa axuda para tomar e para preparar as doses adecuadas

1

Manexo dos asuntos econ贸micos

-Non precisa axuda para manexar asuntos econ贸micos, ingresos, gastos, facer xesti贸ns, etc

0

 

-Precisa axuda para facer xesti贸ns como ir 贸 banco, manexar cartos, etc.

0,5

 

-Non manexa cartos

1

PUNTUACI脫N TOTAL

 

0 puntos: independiente.1-3 puntos: dependente leve. 4 puntos: dependiente moderado.

De 5 a 7: dependente grave 8: dependente total.

NOTA: Nas AIVD unha persoa pode non realizar unha actividade das indicadas porque o fai ou fac铆a outra persoa, a铆nda que non a realice simplemente por esa causa, m谩rcase como non realizada.

 

 

FACTOR 2.-APOIO FAMILIAR E SOCIAL PARA A PERMANENCIA NO FOGAR: (M谩x: 30 ptos):

 

2.1.-SITUACI脫N FAMILIAR E DA UNIDADE CONVIVENCIAL (M谩x. 30 ptos).

PUNTOS

-Convive con outras persoas sen dificultades

0

-Convive con persoas con enfermedade e/ou discapacidade e/ou dependencia

5

-Vive so/soa

10

PUNTUACI脫N TOTAL

 

 

 

2.2.-APOIOS PARA A PERMANENCIA NO FOGAR (Max: 20 ptos)

PUNTOS

-Est谩 ben atendido e/ou ten capacidade de autocoidado

0

-Apoio insuficiente: (脫 que se lle pode sumar un punto m谩is por cada un dos conceptos seguintes ata un m谩ximo de 10 puntos).

-Sobrecarga do coidador principal

-Os familiares e/ou veci帽os non te帽en disponibilidade horaria para o seu coidado e/ou non viven pr贸ximos.

-Os familiares non dispo帽en de capacidade persoal necesaria para o seu coidado

-Existencia de varios membros con enfermidade ou discapacidade dentro da unidade de convivencia

-Confliictos familiares/sobrecarga grave

5

1

1

 

 

1

 

1

1

-Non ten apoio de ning煤n tipo

10

PUNTUACI脫N TOTAL

 

 

FACTOR 3.-OUTROS ASPECTOS SOCIAIS: (M谩x: 22 ptos):

 

3.1.-VIVENDA (M谩x. 10 ptos)

 

Condici贸ns de habitabilidade

Vivenda que cumpre as condici贸ns m铆nimas de habitabilidade

0

 

Vivenda que cumpre as condici贸ns m铆nimas de habitabilidade, pero que presenta carencias

3

 

Vivenda que non cumpre as condici贸ns m铆nimas de habitabilidade

6

Barreiras arquitect贸nicas

Sen barreiras de accesibilidade no interior e/ou exterior

0

 

Con barreiras de accesibilidade no interior e/ou exterior

1

PUNTUACI脫N TOTAL

 

 

 

3.2.-Accesibilidade a servicios e equipamentos b谩sicos) (M谩ximo 6 ptos)

 

Cercan铆a e doado acceso 贸s servicios

0

Distancia media e accesos con deficiencias

3

Moita distancia e condici贸ns deficientes de acceso

6

PUNTUACI脫N TOTAL

 

 

 

 

 

3.3.-Factor econ贸mico. Capacidade econ贸mica da persoa usuaria (M谩x: 6 ptos)

TOTAL

Superior 500% o IPREM

0

Superior 400% e inferior 500% o IPREM

1

Superior 300% e inferior 400% oIPREM

2

Superior 200% e inferior 300% o IPREM

3

Superior 150% e inferior 200% o IPREM

4

Superior 贸 100% e inferior 150% o IPREM

5

Igual ou inferior o IPREM

6

PUNTUACI脫N TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

Servizo de axuda no fogar: Acordo de servizo

 

Reunidos en ........................................................o d铆a ................................ ....................... dunha parte don/dona..鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.con DNI:鈥︹︹︹︹︹︹︹.......

 

E doutra ............................................................................, Alcalde-Presidente do Concello de B贸veda.

DECLARAN

Co帽ecer e aceptar os dereitos e deberes emanados do Regulamento de Axuda no Fogar, e no seu contexto

 

ACORDAN:

 

1. Que o Concello de B贸veda prestar谩 o servizo de axuda no fogar (SAF), 谩 persoa arriba citada, desde o d铆a _______ do _________ de 200__.

2. Que a prestaci贸n do servizo de axuda no fogar se realizar谩 para os usuarios de dependencia mentras est茅 vixente o seu PIA e para os usuarios de libre concorrencia durante o presente ano, con posibilidade de pr贸rroga segundo valoraci贸n t茅cnica do Departamento de Servizos Sociais do Concello.

3. Que o SAF se levar谩 a cabo _______________ d铆as 谩 semana, por un total de ____ horas mensuais.

4. No caso de Libre concorrencia:

Que atendendo 谩 normativa vixente, que regula o servizo de axuda no fogar, 谩 Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF e 谩 aplicaci贸n do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade econ贸mica de -------------------euros/mes, polo que lle corresponde unha porcentaxe de ------------------------, sobre o custo do servizo. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprom茅tese a achegar 鈥︹︹︹︹︹.鈧 polo total de horas prestadas.

No caso de Dependencia:

Que atendendo 谩 normativa vixente e 谩 Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF, a persoa usuaria conta cunha capacidade econ贸mica de ------- euros/mes, polo que lle corresponde aportar como copagamento deste servizo unha porcentaxe de ------------- sobre a s煤a capacidade econ贸mica. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprom茅tese a achegar 鈥︹︹︹︹︹.鈧/mes polo total de horas prestadas.

5. Que a persoa usuaria acepta domiciliar o aboamento da taxa do SAF establecido no punto 4潞, na entidade bancaria da s煤a elecci贸n, no n煤mero de conta autorizada para tal efecto.

6. Que, de acordo co proxecto de intervenci贸n establecido para o caso, as actividades e tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes: (Marcar a que proceda)

 

  1. Atenci贸ns de car谩cter persoal na realizaci贸n das ABVD

 

____ Asistencia para levantarse e deitarse.

____ Apoio no coidado e hixine persoal.

____ Control no r茅xime alimentario.

____ Supervisi贸n medicaci贸n prescrita.

____ Apoio para cambios posturais, mobilizaci贸ns, orientaci贸n espacio-temporal.

 

  1. Atenci贸ns de car谩cter persoal na realizaci贸n doutras ABVD

____ Acompa帽amento f贸ra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos, e/ou realizar xesti贸ns varias, que non poidan realizar por si s贸s ou polos seus familiares ou persoas adicadas 谩 s煤a atenci贸n.

____ Compa帽铆a

 

  1. Atenci贸ns das necesidades de car谩cter dom茅stico e da vivenda

_____ Limpeza b谩sica e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

_____ Compra de alimentos e outros productos de uso com煤n.

_____ Preparaci贸n dos alimentos.

_____ Lavado e coidado das prendas de vestir.

_____ Coidados b谩sicos da vivenda.

 

  1. Atenci贸ns de car谩cter de apoio psicosocial e educativo

_____ Intervenci贸ns t茅cnico-profesionais formativas e de apoio 贸 desenvolvemente das capacidades persoais, 谩 afectividade, 谩 convivencia e 谩 integraci贸n na comunidade as铆 como 谩 mellora da estructuraci贸n familiar.

 

  1. Atenci贸ns de car谩cter complementario:

 

----------------------------------------------------------------

 

7. Que, as铆 mesmo, a persoa usuaria, a s煤a familia ou persoas achegadas se comprometen a levar a cabo as seguintes tarefas:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Que as modificaci贸ns que puidese haber nas condici贸ns inicialmente estipuladas neste acordo deber谩n ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa representante do Concello, sendo anexadas ao acordo orixinal.

9. Que o servizo se prestar谩 atendendo 谩s condici贸ns reguladas na Orde do 22 de xaneiro de 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde est谩n recollidos os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extinci贸n.

Est谩 a disposici贸n da persoa usuaria un libro de reclamaci贸ns de forma que no caso de queixa ou reclamaci贸n, facilitarase unha copia da queixa 谩 persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspecci贸n no prazo de tres d铆as, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o r茅xime de rexistro, autorizaci贸n, acreditaci贸n e a inspecci贸n dos servizos sociais en Galicia

Ambas as partes dan a s煤a conformidade a este acordo de prestaci贸n do SAF e o asinan.

 

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹ 鈥︹ de 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.de 200鈥..鈥


 

(1) Orde de 2 de xaneiro 2012. Desenvolvemento do Decreto 15/2010, de 4-2-2010, que regula o procedemento para o reco帽ecemento da situaci贸n de dependencia e do dereito 谩s prestaci贸ns do Sistema para a Autonom铆a e a Atenci贸n 谩 Dependencia, o procedemento para a elaboraci贸n do programa individual de atenci贸n e a organizaci贸n e funcionamento dos 贸rganos t茅cnicos competentes

Artigo 27. Suspensi贸n temporal dos servizos de prevenci贸n das situaci贸ns de dependencia e de promoci贸n da autonom铆a persoal, de teleasistencia, do servizo de axuda no fogar e do servizo de atenci贸n di煤rna e de noite

Os servizos de prevenci贸n das situaci贸ns de dependencia e de promoci贸n da autonom铆a persoal, de teleasistencia, de axuda no fogar e de atenci贸n di煤rna e de noite suspenderanse temporalmente durante o internamento da persoa beneficiaria nunha instituci贸n sanitaria, durante a s煤a estancia temporal nun centro de atenci贸n residencial ou no suposto de ausencia temporal do domicilio, nos que se poder谩 suspender por un per铆odo m谩ximo de dous meses. No suposto de ausencia temporal do domicilio, a persoa en situaci贸n de dependencia deber谩 de acreditar as causas que motivan a s煤a ausencia. A estes efectos, tales circunstancias deber谩n ser obxecto de comunicaci贸n nos termos establecidos no artigo 5 da presente orde.


(2) Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia

Artigo 7. Deberes das persoas con relaci贸n aos servizos sociais

Ac贸delas usuarias dos servizos sociais ter谩n os seguintes deberes:

a) Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso ao sistema galego de servizos sociais, facilitando informaci贸n precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para a s煤a utilizaci贸n e comunicando as variaci贸ns que experimenten as mesmas.

b) Comunicar ao persoal de referencia calquera cambio significativo de circunstancias que puidese implicar a interrupci贸n ou modificaci贸n substancial da intervenci贸n proposta polos servizos sociais.

c) Colaborar co persoal encargado de prestarlles a atenci贸n necesaria, acudindo 谩s entrevistas cos mesmos e seguindo os programas e orientaci贸ns que lles prescriban.

d) Manter unha actitude positiva de colaboraci贸n coas persoas profesionais dos servizos sociais, participando activamente no proceso que xere a intervenci贸n social na que sexan destinatarias.

e) Participar de maneira activa no seu proceso de mellora, autonom铆a persoal e inserci贸n social.

f) Destinar as prestaci贸ns recibidas ao fin para o que foron concedidas.

g) Contribu铆r ao financiamento do custo dos servizos con arranxo 谩 normativa vixente.

h) Cando utilicen as instalaci贸ns ou residan nun centro, observar os regulamentos de r茅xime interior e normas de funcionamento ou convivencia.


 

(3) DECRETO 149/2013, de 5 de setembro. Define a carteira de servizos sociais para a promoci贸n da autonom铆a persoal e a atenci贸n 谩s persoas en situaci贸n de dependencia e determina o sistema de participaci贸n de ac贸delas usuarias no financiamento do seu custo

T脥TULO III. Da participaci贸n no custo dos servizos

  CAP脥TULO II. Da capacidade econ贸mica

 Artigo 16. Regras para a determinaci贸n da capacidade econ贸mica

1. A capacidade econ贸mica persoal da persoa usuaria ser谩 a correspondente 谩 s煤a renda, modificada 谩 alza pola suma dun 5 por 100 do seu patrimonio neto a partir dos 65 anos
de idade, un 3 por 100 dos 35 aos 65 anos e dun 1 por 100 aos menores de 35 anos.

2. O per铆odo para computar na determinaci贸n da renda e do patrimonio ser谩 o correspondente ao 煤ltimo exercicio fiscal cuxo per铆odo de presentaci贸n da correspondente declaraci贸n
vencese 谩 data de presentaci贸n da solicitude.

3. Non obstante o disposto no apartado anterior, cando a capacidade econ贸mica da persoa usuaria s贸 prove帽a da percepci贸n de pensi贸ns, prestaci贸ns ou subsidios p煤blicos o per铆odo para computar na s煤a determinaci贸n ser谩 o correspondente ao exercicio no que se presente a solicitude.

4. A capacidade econ贸mica da persoa usuaria determinarase en c贸mputo anual, sen prexu铆zo de que para o c谩lculo da s煤a participaci贸n no custo dos servizos comp煤tese en termos mensuais calculada como a doceava parte da s煤a capacidade econ贸mica anual.

 Artigo 17. Determinaci贸n da capacidade econ贸mica

1. Para a determinaci贸n da capacidade econ贸mica da persoa usuaria, terase en conta a situaci贸n econ贸mica acreditada polo interesado na documentaci贸n presentada para a iniciaci贸n do procedemento de reco帽ecemento do grao de dependencia, de acordo co establecido no artigo 21 do Decreto 15/2010, de 4 de febreiro. A estes efectos se a persoa usuaria se at贸pa no suposto previsto no artigo 16.3 do presente decreto, a esixencia do requisito de presentaci贸n da declaraci贸n do imposto da renda das persoas f铆sicas ser谩 substituida pola presentaci贸n de certificaci贸n actualizada das percepci贸ns de pensi贸ns, prestaci贸ns ou subsidios p煤blicos das que sexa beneficiaria.

2. A capacidade econ贸mica da persoa usuaria ser谩 a determinada na resoluci贸n do programa individual de atenci贸n que, de acordo co previsto no artigo 38.2 do Decreto 15/2010, de 4 de febreiro, incluir谩 un pronunciamiento expreso sobre a participaci贸n do usuario no custo dos servizos.

 Artigo 18. Procedemento para a actualizaci贸n ou modificaci贸n da capacidade econ贸mica

1. A xefatura territorial competente en materia de servizos sociais proceder谩 de oficio durante o primeiro trimestre de cada exercicio para ditar resoluci贸n de actualizaci贸n da capacidade econ贸mica e da nova participaci贸n no custo do servizo. Para o previsto no artigo 10 do presente decreto, a resoluci贸n, que en todo caso debe ser notificada aos interesados, ter谩 efectos econ贸micos desde o 1 de abril.

2. Ac贸delas usuarias que non autorizasen 谩 xefatura territorial para que realice as consultas aos arquivos p煤blicos que obren en poder das distintas administraci贸ns p煤blicas a efectos de obter ou verificar os datos sobre a s煤a situaci贸n econ贸mica, no 煤ltimo trimestre de cada exercicio deber谩n comunicar 谩 xefatura territorial competente en materia de servizos sociais a variaci贸n das circunstancias econ贸micas que serviron para o reco帽ecemento da s煤a capacidade econ贸mica anterior, acompa帽ando renovaci贸n anual da documentaci贸n contida nos apartados m), n) e p) do artigo 21 do Decreto 15/2010, de 4 de febreiro, relativa 谩s seguintes certificaci贸ns ou declaraci贸ns:

a) Copia da declaraci贸n do imposto da renda das persoas f铆sicas correspondente ao 煤ltimo per铆odo en que finalizase o prazo de presentaci贸n, certificado de toda clase de pensi贸ns percibidas pola persoa solicitante ou declaraci贸n xurada de non percibilas ou alternativamente autorizaci贸n, 谩 xefatura territorial competente en materia de servizos sociais, para obter os datos necesarios para determinar a renda, a estes efectos, a trav茅s das correspondentes administraci贸ns tributarias, nese caso o solicitante non estar谩 obrigado a presentar estes documentos.

b) Declaraci贸n responsable achega do patrimonio da persoa solicitante na que se detalle o conxunto das s煤as titularidades de bens e dereitos de contido econ贸mico, de forma que quede completamente acreditada a s煤a situaci贸n patrimonial.

c) Copia da declaraci贸n do imposto da renda das persoas f铆sicas correspondente ao 煤ltimo per铆odo en que finalizase o prazo de presentaci贸n, certificado de toda clase de pensi贸ns percibidas polo c贸nxuxe ou parella de feito, ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos ou maiores en situaci贸n de discapacidade, economicamente a cargo da persoa solicitante, ou declaraci贸n xurada de non percibilas ou alternativamente autorizaci贸n, 谩 administraci贸n competente en materia de servizos sociais, para obter os datos necesarios para determinar a renda a estes efectos a trav茅s das correspondentes administraci贸ns tributarias, nese caso o solicitante non estar谩 obrigado a presentar estes documentos.
As铆 mesmo, deber谩 presentar declaraci贸n responsable do patrimonio das anteriores persoas.

脕 vista da documentaci贸n presentada, a xefatura territorial proceder谩 a efectuar unha nova valoraci贸n e, no prazo de tres meses contados desde o d铆a seguinte ao da presentaci贸n da documentaci贸n no rexistro do 贸rgano competente en materia de servizos sociais, ditar谩 e notificar谩 resoluci贸n de revisi贸n do programa individual de atenci贸n que incluir谩 a actualizaci贸n da capacidade econ贸mica e da participaci贸n no custo do servizo que, para o previsto no artigo 10 do presente decreto, producir谩 efectos desde o 1 de abril do exercicio seguinte.

3. Ac贸delas usuarias cuxa capacidade econ贸mica experimentase modificaci贸ns durante o exercicio, deber谩n comunicar 谩 xefatura territorial competente en materia de servizos sociais a variaci贸n das circunstancias econ贸micas que serviron para o reco帽ecemento da s煤a capacidade econ贸mica anterior. Esta comunicaci贸n deber谩 realizarse no prazo dos tres meses seguintes a que devanditas modificaci贸ns sucedesen e acreditarase renovando a documentaci贸n inclu铆da no apartado 2 afectada pola variaci贸n.

4. Unha vez realizada a nova valoraci贸n da capacidade econ贸mica e da nova participaci贸n no custo do servizo, produto da s煤a modificaci贸n, a persoa titular da xefatura territorial competente en materia de servizos sociais, no prazo de tres meses, ditar谩 resoluci贸n de revisi贸n do programa individual de atenci贸n, que incluir谩 a nova capacidade econ贸mica e participaci贸n no custo do servizo producindo efectos, para o previsto no artigo 10 do presente decreto, desde a s煤a notificaci贸n.

5. Contra a resoluci贸n pola que se determina a actualizaci贸n ou modificaci贸n da capacidade econ贸mica da persoa usuaria, os interesados poder谩n interpo帽er no prazo dun mes desde o d铆a seguinte 谩 s煤a notificaci贸n, recurso de alzada ante a persoa titular da conseller铆a con competencia en materia de servizos sociais.

 Artigo 19. Verificaci贸n dos datos achegados

1. A Administraci贸n ter谩, en todo momento, a facultade de verificar os datos achegados polos interesados. A ocultaci贸n ou falsificaci贸n de datos ou informaci贸ns na documentaci贸n referida nos artigos 17 e 18, poder谩 dar lugar 谩 suspensi贸n ou extinci贸n da prestaci贸n do servizo, ademais das responsabilidades de calquera outro tipo nas que puidese incorrer a persoa usuaria.

2. No caso de que se concl煤a que os datos achegados, declaraci贸ns ou certificaci贸ns presentasen datos incorrectos ou falseados, a xefatura territorial competente en materia de servizos sociais promover谩 o correspondente expediente sancionador, de acordo co previsto no artigo 4 do presente decreto, e comunicar谩n a obrigaci贸n do pago dos importes debidos conforme 谩 s煤a correcta capacidade econ贸mica. Os importes debidos ser谩n requiridos de acordo 谩 normativa reguladora prevista a tales efectos no r茅xime xur铆dico da entidade prestadora do servizo.

 Artigo 20. Normas de valoraci贸n da renda

1. Para a valoraci贸n da renda computaranse, no exercicio fiscal a considerar, a totalidade de ingresos netos da persoa usuaria derivados tanto do traballo como do capital, as铆 como calquera outros substitutivos daqueles, segundo os criterios de valoraci贸n establecidos pola Lei 35/2006, de 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas f铆sicas e de modificaci贸n parcial das leis dos impostos sobre sociedades, sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio, ou, no seu caso, 谩s normas fiscais que puidesen ser de aplicaci贸n.

Cando a persoa usuaria optase por presentar a declaraci贸n do imposto sobre a renda das persoas f铆sicas de forma conxunta, ou nos casos de persoa usuaria con c贸nxuxe en r茅xime de gananciais ou de participaci贸n de bens, a s煤a renda final vir谩 determinada polo cociente de dividir entre dous a suma dos ingresos de ambos os membros da parella. Para o caso das parellas de feito rexistradas, estarase ao establecido nos pactos entre as partes que rexan as s煤as relaci贸ns econ贸micas.

As铆 mesmo, computaranse as rendas derivadas dos seguros privados de dependencia, a que se refire o artigo 51.5 da Lei 35/2006, de 28 de novembro.

2. Nos ingresos da persoa usuaria non se ter谩n en consideraci贸n como renda a cont铆a das prestaci贸ns de an谩loga natureza e finalidade recollidas no artigo 31 da Lei 39/2006, de 14 de decembro. Devanditas prestaci贸ns sumaranse 谩 cont铆a calculada de acordo cos criterios de participaci贸n do servizo ata o 100 % do custo de referencia do servizo.

Non ser谩n obxecto de c贸mputo, a efectos da determinaci贸n da capacidade econ贸mica da persoa usuaria, as axudas econ贸micas establecidas na Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevenci贸n e tratamento integral da violencia de x茅nero, nin as recollidas no artigo 27 da Lei org谩nica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protecci贸n integral contra a violencia de x茅nero.

3. Cando a persoa usuaria te帽a persoas ao seu cargo, a s煤a renda incrementarase no importe das rendas do resto de persoas que dependan economicamente dela e o resultado obtido dividirase entre o n煤mero total de persoas.

No entanto, cando a persoa usuaria tivese c贸nxuxe ou parella de feito rexistrada que non dependese economicamente dela e sempre que non presentasen de forma conxunta a declaraci贸n do imposto sobre a renda das persoas f铆sicas, no c贸mputo anterior s贸 integraranse as rendas de ac贸dea usuaria e das persoas que dependan economicamente dela, e o resultado dividirase entre o n煤mero total de persoas, computadas as persoas ao seu cargo a raz贸n de 0,5. No caso de que presentasen a declaraci贸n de forma conxunta, o importe total das rendas derivadas da declaraci贸n conxunta e, no seu caso, das rendas das persoas a cargo da parella, dividirase polo n煤mero total de persoas.

 Artigo 21. Persoa a cargo da persoa usuaria

1. Ent茅ndese por persoas a cargo de persoa usuaria, sempre que re煤nan as condici贸ns sinaladas no apartado 2 deste artigo as seguintes:

a) C贸nxuxe ou parella de feito rexistrada como tal.

b) Descendentes da persoa usuaria ou persoas vinculadas a ela por raz贸n de tutela e/ou acollemento, menores de vinte e cinco anos ou maiores de tal idade en situaci贸n de dependencia ou con discapacidade ou incapacitados xudicialmente sometidos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

c) Ascendentes da persoa usuaria ou do seu c贸nxuxe ou parella de feito rexistrada como tal, maiores de sesenta e cinco anos ou calquera que sexa a s煤a idade, sempre que te帽an reco帽ecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

2. As persoas referidas no apartado anterior para ser consideradas persoas a cargo da persoa usuaria deber谩n cumprir os seguintes requisitos:

a) Que as s煤as rendas anuais, exclu铆das as exentas, non superen o importe fixado na normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas f铆sicas para ter dereito 谩 aplicaci贸n do m铆nimo por descendentes ou por ascendentes.

b) Que non presentasen declaraci贸n polo devandito imposto con rendas superiores ao importe sinalado nas normas com煤ns para a aplicaci贸n do m铆nimo por descendentes ou por ascendentes na normativa do imposto sobre a renda das persoas f铆sicas.

c) Que estean empadroadas no domicilio da persoa usuaria polo menos desde un ano antes da solicitude de reco帽ecemento da situaci贸n de dependencia.

d) Que convivan con ac贸dea usuaria, como m铆nimo, 183 d铆as ao ano.

 Artigo 22. Normas de valoraci贸n do patrimonio neto

1. Computaranse o conxunto de bens e dereitos de contido econ贸mico titularidade da persoa usuaria dos servizos regulados na presente norma, determinado de acordo con as regras de valoraci贸n recollidas na Lei 19/1991, de 6 de xu帽o, do imposto sobre o patrimonio, con deduci贸n das cargas e gravames de natureza real que dimin煤an a s煤a valor, as铆 como das d茅bedas e obrigaci贸ns persoais das que deba responder.

Nos supostos de cotitularidad s贸 terase en conta a porcentaxe correspondente 谩 propiedade da persoa usuaria.

2. Unicamente computarase a vivenda habitual no caso de que a persoa beneficiaria reciba o servizo de atenci贸n residencial ou a prestaci贸n econ贸mica vinculada a tal servizo e non te帽a persoas ao seu cargo que contin煤en residindo na devandita vivenda. Neste caso, o valor para computar ser谩 o valor catastral da vivenda ou, na s煤a falta, o valor escriturado, aplicada a exenci贸n que por vivenda habitual estableza, no seu caso, a normativa do imposto sobre o patrimonio. A estes efectos entenderase por persoas ao seu cargo as conceptuadas no artigo 21 deste decreto.

3. Computaranse en todo caso as disposici贸ns patrimoniais realizadas pola persoa usuaria nos catro anos anteriores 谩 presentaci贸n da solicitude, tanto se son a t铆tulo oneroso como gratu铆to, a favor do c贸nxuxe, persoa con an谩loga relaci贸n de afectividad ao c贸nxuxe ou parentes ata o cuarto grao inclusive, nos termos e segundo as normas contidas na disposici贸n adicional quinta da Lei 41/2007, de 7 de decembro, pola que se modifica a Lei 2/1981, de 25 de marzo, de regulaci贸n do mercado hipotecario e outras normas do sistema hipotecario e financeiro, de regulaci贸n das hipotecas inversas e o seguro de dependencia e pola que se establece determinada norma tributaria.

4. A efectos da valoraci贸n do patrimonio, non se computar谩n na determinaci贸n do patrimonio nin o enxoval dom茅stico nin os bens e dereitos achegados a un patrimonio especialmente protexido dos regulados pola Lei 41/2003, de 18 de novembro, de protecci贸n patrimonial das persoas con discapacidade e de modificaci贸n do C贸digo civil, da Lei de axuizamento civil e da normativa tributaria con esta finalidade, do que sexa titular a persoa usuaria, mentres persista tal afecci贸n. No entanto, si se computar谩n na valoraci贸n de a renda as derivadas do devandito patrimonio, que non se integren no mesmo.

 

 

 

(4) DECRETO 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, ou norma que legalmente os substit煤a.

Artigo 60. Determinaci贸n da capacidade econ贸mica de ac贸delas usuarias doutros servizos nos que se aplique o copago

1. No servizo de axuda a domicilio prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas 谩s referidas no artigo anterior, o concello regular谩 o c贸mputo da capacidade econ贸mica de acordo cos seguintes criterios:

a) Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. A estes efectos consid茅rase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o  artigo 6. 2.   da  Lei 35/ 2006, de 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas f铆sicas.

b) Computarase as铆 mesmo o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. A estes efectos ent茅ndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econ贸mico dos que sexan titulares, determinados conforme 谩s regras de valoraci贸n recollidas na  Lei 19/ 1991, de 6 de xu帽o , do imposto sobre o patrimonio, con deduci贸n das cargas e gravames de natureza real que dimin煤an o seu valor, as铆 como das d茅bedas e obrigaci贸ns persoais das que deba responder. Igualmente, para o c贸mputo do patrimonio neto deber谩n terse en conta as exenci贸ns que prev茅 a Lei 19/ 1991, de 6 de xu帽o, do imposto sobre o patrimonio, respecto diso da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

c) A capacidade econ贸mica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas 谩 alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en c贸mputo anual, e dividindo o resultado da devandita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

2. O establecido no par谩grafo primeiro deste artigo ser谩 de aplicaci贸n a outros servizos cofinanciados pola Xunta de Galicia susceptibles, pola s煤a natureza e a tipolox铆a da poboaci贸n destinataria, de ser obxecto dun sistema de participaci贸n de ac贸delas usuarias no seu financiamento.

 


 

emprende en 3