RED NATURA 2000-RIO CABE

 

Natura 2000 茅 a rede de espazos naturais protexidos a escala da Uni贸n Europea creada en virtude da Directiva 92/43/CEE do Consello, de 21 de maio de 1992, relativa 谩 conservaci贸n dos h谩bitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva h谩bitats), con obxecto de salvagardar os espazos naturais m谩is importantes de Europa.

A zona do R铆o Cabe est谩 dentro dos Lugares de Importancia Comunitaria LIC. Este espazo natural conta cunha superficie de 1.787Ha. sendo a s煤a altitude media de 492m. Estendese polos concellos de: B贸veda, O Incio, Monforte de Lemos, Pobra de Broll贸n, Pant贸n e Sober. O r铆o Cabe nace a 900 m. de altitude no monte de Loureira, recibe as augas do r铆o Antiga, Saa, Mao, Cinsa e Ferreira. Pos煤e unha vexetaci贸n ribeire帽a ben conservada e notable presencia de boga de r铆o. Con 53 km e un 铆ndice de sinuosidade do 1,46 e unha pendente media de 1,50%.

H谩bitats
鈥 Bosques de carballos galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica.
鈥 Bosques de Castanea sativa.
鈥 Uceiras oro-mediterr谩neas end茅micas con toxos.
鈥 Uceiras secas europeas.
鈥 Bosques de ribeira con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae e Salicion albae).
鈥 Pseudo-estepas con pastos anuais de Therobrachypodietea.
Flora
鈥 Festuga elegans
Fauna
鈥 Cotov铆a pequena (Lullula arborea)
鈥 Avenoiteira cincenta (Caprimulgus europaeus)
鈥 Garza real (Ardea cinerea)
鈥 Falc贸n pequeno (Falco subbuteo)
鈥 Moucho de orellas (Otus scops)
鈥 Morcego grande de ferradura (Rhinolophus ferrum-equinun)
鈥 Morcego pequeno de ferradura (Rhinolophus hipposideros)
鈥 Morcego das covas (Miniopterus schreibersi)
鈥 Lontra (Lutra lutra)
鈥 Salam谩ntiga galega (Chioglossa lusitanica)
鈥 Libeli帽a (Macromia splendens)
鈥 Armi帽o (Mustela erminea)

emprende en 3