BORRADOR DA ACTA DA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS DE PLENO O DIA VINTE E CATRO DE MARZO DE DOUS MIL QUINCE (24/03/2.015)

BORRADOR DA ACTA DA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS DE PLENO O DIA VINTE E CATRO DE MARZO DE DOUS MIL QUINCE (24/03/2.015)

 

COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS DE PLENO NUMERO 01/2015

 

Na Sala de Reuni贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas e seis min煤tos do d铆a vinte e catro de marzo de dous mil quince, re煤nese en sesi贸n extraordinaria e en primeira convocatoria a Comisi贸n Informativa de Asuntos de Pleno, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde:

D. JOSE MANUEL ARIAS L脫PEZ

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

1. D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

2. Dona. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

3. D帽a. CRISTINA JUIZ LOPEZ

4. D帽a. MARIA DEL CARMEN MACIA RODRIGUEZ

5. D. JOSE LU脥S VILA CARRIL

 

Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

 

Aberta a sesi贸n e unha vez que o Secretario comprobou a existencia de qu贸rum de asistencia precisa para que se poida iniciar, procedese a co帽ece-los asuntos seguintes, incluidos na orde do d铆a:

 

I.- ACTAS, APROBACI脫N SI PROCEDE DO BORRADOR DA ACTA DA SESI脫N 06/20104

O Sr. Alcalde-Presidente pregunta si alg煤n membro da Comisi貌n ten que formular algunha observaci贸n 谩 acta da sesi贸n anterior distribuida coa convocatoria, sendo aprobada por unani颅midade.

O Sr. Alcalde-Presidente proclama aprobado o borrador da acta da sesi贸n anterior.

 

II.- DITAME SOBRE PROCEDEMENTO LICITATORIO DAS OBRAS "MELLORA DA ETAP DE BOVEDA- FASE II.

O Sr. Alcalde da conta do asunto a tratar e abre a quenda de intervenci贸ns.

Non hai debate e som茅tese o asunto a votaci贸n, e por catro votos a favor e as abstenci贸ns da Sra. Concelleira, Dna. M陋 Carmen Mac铆a Rodr铆guez e do Sr. Concelleiro D. Jos茅 Lui铆s Vila Carril, a Comisi贸n ditamina:

Visto que pola Alcald铆a se detectou a necesidade de realizar a contrataci贸n das obras consistentes en 鈥淢ELLORA DA ETAP DE B脫VEDA (LUGO) FASE II鈥, debido a que actualmente a ETAP de B贸veda ten unha serie de problemas: capacidade de tratamento (11 l/s) e capacidade dos dep贸sitos de auga tratada (400 m3) insuficientes; elementos auxiliares en mal estado; necesidade de parar a planta para facer o lavado das d煤as li帽as de filtros, que debe ser manual; ausencia ou mal funcionamento de contadores; c谩maras de chaves dos dep贸sitos moi deterioradas e pouco accesibles; deficiencias no estado e distribuci贸n do espazo do edificio da ETAP.

Por outra banda, a actual conducci贸n de distribuci贸n a Gunt铆n 茅 insuficiente xenerando p茅rdidas de carga que dan lugar a presi贸ns insuficientes no punto de consumo.

Os dep贸sitos existentes en Rubi谩n, dende os que se subministra a diversos n煤cleos, son antigos e non garanten estanqueidade, produc铆ndose frecuentes reboses de caudal cando se atopan cheos xa que non dispo帽en de v谩lvulas de peche.

Unha vez aprobado o proxecto de obras correspondente e realizada a implantaci贸n, e xa que existe a dispo帽ibilidade dos terreos, ach茅gase este ao expediente de contrataci贸n.

 

Visto que, dada a caracter铆stica da obra se considera que o procedemento m谩is axeitado 茅 o procedemento aberto, oferta economicamente m谩is vantaxosa, con varios criterios de adxudicaci贸n, xa que se poder谩n realizar melloras na oferta por parte dos licitadores.

Visto que o d铆a 19 de marzo de 2015 foi emitido un informe de Intervenci贸n sobre a porcentaxe que sup贸n a contrataci贸n en relaci贸n cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que o d铆a 19 de marzo de 2015 Secretar铆a emitiu un informe sobre a lexislaci贸n aplicable e o procedemento que se debe seguir e visto que, de acordo con el, o 贸rgano competente para aprobar e adxudicar o contrato 茅 o Pleno da corporaci贸n municipal porque o importe do contrato ascende a Douscentos Noventa mil Setenta e Sete euros e Dazasete c茅ntimos de euro (290.077,17鈧), ao que se lle engadir谩 o imposto sobre o valor engadido por valor de Sesenta Mil Novecentos dezaseis euros e vinte e un c茅ntimos de euros (60.916,21鈧), o que sup贸n un total de trescentos Cincoenta Mil Novecentos Noventa e Tres euros e Trinta e Oito c茅ntimos de euro (350.993,38鈧) e, polo tanto, superando o 10% dos recursos ordinarios do orzamento deste concello.

Despois de examinar a documentaci贸n achegada, e de conformidade co establecido no artigo 109 e na disposici贸n adicional segunda do texto refundido da Lei de contratos do sector p煤blico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro,e vista a competencia do Pleno, en virtude dos artigos 22.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do R茅xime Local, proponse ao mesmo a adopci贸n do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO. Que se inicie o procedemento de adxudicaci贸n do contrato de obras consistentes en 鈥淢ELLORA DA ETAP DE B脫VEDA (LUGO) FASE II鈥, debido a que:

Actualmente a ETAP de B贸veda ten unha serie de problemas: capacidade de tratamento (11 l/s) e capacidade dos dep贸sitos de auga tratada (400 m3) insuficientes; elementos auxiliares en mal estado; necesidade de parar a planta para facer o lavado das d煤as li帽as de filtros, que debe ser manual; ausencia ou mal funcionamento de contadores; c谩maras de chaves dos dep贸sitos moi deterioradas e pouco accesibles; deficiencias no estado e distribuci贸n do espazo do edificio da ETAP.

Por outra banda, a actual conducci贸n de distribuci贸n a Gunt铆n 茅 insuficiente xenerando p茅rdidas de carga que dan lugar a presi贸ns insuficientes no punto de consumo.

Os dep贸sitos existentes en Rubi谩n, dende os que se subministra a diversos n煤cleos, son antigos e non garanten estanqueidade, produc铆ndose frecuentes reboses de caudal cando se atopan cheos xa que non dispo帽en de v谩lvulas de peche, por procedemento aberto, atendendo 谩 oferta economicamente m谩is vantaxosa, con varios criterios de adxudicaci贸n.

SEGUNDO. Que o interventor municipal faga a retenci贸n de cr茅dito, que acredite que existe cr茅dito suficiente e adecuado para financiar o gasto que sup贸n a realizaci贸n deste contrato e que emita un informe sobre a fiscalizaci贸n previa ou cr铆tica do gasto.

TERCEIRO. Aprobar o prego de cl谩usulas administrativas particulares que rexer谩n o contrato e o proceso de adxudicaci贸n das obras consistentes en 鈥淢ellora da ETAP de B贸veda (Lugo) Fase II鈥 por procedemento aberto, atendendo 谩 oferta m谩is vantaxosa, con varios criterios de adxudicaci贸n.

CUARTO. Que se aprobe o expediente de contrataci贸n mediante procedemento aberto, atendendo 谩 oferta m谩is vantaxosa, con varios criterios de adxudicaci贸n e que se convoque a s煤a licitaci贸n.

QUINTO. Que se autorice, en cont铆a de trescentos Cincoenta Mil Novecentos Noventa e Tres euros e Trinta e Oito c茅ntimos de euro (350.993,38鈧), o gasto que para este concello representa a devandita contrataci贸n, con cargo 谩 aplicaci贸n 161/609 do estado de gastos do orzamento municipal deste concello para o exercicio 2015.

SEXTO. Que se publique no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo e no perfil do contratante un anuncio de licitaci贸n, para que durante o prazo de vinte e seis d铆as os interesados poidan presentar as proposici贸ns que consideren pertinentes.

 

III.- DITAME SOBRE CREACI脫N E REGULAMENTO DA SEDE ELECTR脫NICA DO CONCELLO DE B脫VEDA

O Sr. Alcalde da conta do asunto a tratar e abre a quenda de intervenci贸ns.

Non hai debate, sometendose o asunto a votaci贸n, e por catro votos a favor e as abstenci贸ns da Sra. Concelleira, Dna. M陋 Carmen Mac铆a Rodr铆guez e do Sr. Concelleiro D. Jos茅 Lui铆s Vila Carril, a Comisi贸n ditamina:

 

Vista a necesidade de crear unha Sede Electr贸nica neste Municipio co obxecto de permitir o exercicio do dereito que te帽en os cidad谩ns a relacionarse coas Administraci贸ns P煤blicas por medios electr贸nicos, de conformidade coa Lei 11/2007,de 22 de xu帽o, de Acceso Electr贸nico dos Cidad谩ns.

 

Visto que a creaci贸n da Sede Electr贸nica ax煤stase aos principios de publicidade oficial, responsabilidade, calidade, seguridade, dispo帽ibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade.

 

Visto o informe de Secretar铆a de data 13 de marzo de 2015, sobre a Lexislaci贸n aplicable e o procedemento a seguir para a aprobaci贸n da creaci贸n Sede electr贸nica do concello de B贸veda e Regulamento municipal regulador da mesma.

Visto o proxecto elaborado por secretar铆a-intervenci贸n, de Regulamento municipal regulador da Sede electr贸nica do concello de B贸veda, solicitado por Providencia de Alcald铆a de data 13 de marzo de 2015 e recibido neste Concello en data 19 de marzo de 2015.

Realizada a tramitaci贸n legalmente establecida e vista a competencia do Pleno, en virtude dos artigos 22.2.d) e 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do R茅xime Local, proponse ao mesmo a adopci贸n do seguinte ACORDO:

 

CREACI脫N DA SEDE ELECTR脫NICA

 

PRIMEIRO. Crear a sede electr贸nica do Concello, dispo帽ible no enderezo URL www. Concellodeboveda.sedeelectronica.es, cuxa titularidade, xesti贸n e administraci贸n corresponde a este Concello.

 

SEGUNDO. A sede electr贸nica sux茅itase os principios de publicidade oficial, responsabilidade, calidade, seguridade, dispo帽ibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade.

 

TERCEIRO. A sede electr贸nica ser谩 accesible aos cidad谩ns todos os d铆as do ano, durante as vinte e catro horas do d铆a. S贸 cando concorran raz贸ns xustificadas de mantemento t茅cnico ou operativo poder谩 interromperse, polo tempo imprescindible, a accesibilidade 谩 mesma.

 

CUARTO. Tal e como establece a disposici贸n final terceira da Lei 11/2007, de 22 de xu帽o, de Acceso Electr贸nico dos Cidad谩ns aos Servizos P煤blicos, os dereitos reco帽ecidos no artigo 6 desta Lei, poder谩n ser exercidos en relaci贸n cos procedementos e actuaci贸ns adaptados a ela, a estes efectos, o Concello far谩 p煤blico na sede electr贸nica e manter谩 actualizado o cat谩logo de procedementos e actuaci贸ns.

 

QUINTO. Establecer que a publicaci贸n no taboleiro de edictos da sede electr贸nica ter谩 car谩cter complementario 谩 publicaci贸n no taboleiro de anuncios municipal, sen prexu铆zo de que poida ser substitu铆da pola devandita publicaci贸n electr贸nica nos casos en que as铆 se determine.

 

SEXTO. Desde a sede electr贸nica accederase ao perfil de contratante do Concello, cuxo contido axustarase ao disposto na normativa de contrataci贸n.

 

S脡TIMO. A sede electr贸nica ter谩 o contido marcado na lexislaci贸n aplicable, debendo figurar en todo caso:

a) A identificaci贸n da sede, as铆 como do 贸rgano ou 贸rganos titulares e dos responsables da xesti贸n e dos servizos postos a disposici贸n dos cidad谩ns na mesma.

b) A informaci贸n necesaria para a correcta utilizaci贸n da sede, inclu铆ndo o mapa da sede electr贸nica ou informaci贸n equivalente, con especificaci贸n da estrutura de navegaci贸n e as distintas secci贸ns dispo帽ibles.

c) O sistema de verificaci贸n dos certificados da sede e dos selos electr贸nicos.

d) Un acceso ao rexistro electr贸nico e 谩s normas de creaci贸n do rexistro ou rexistros electr贸nicos accesibles desde a sede.

e) A informaci贸n relacionada coa protecci贸n de datos de car谩cter persoal.

f) O Inventario de informaci贸n administrativa, co cat谩logo de procedementos e servizos prestados polo Concello.

g) A relaci贸n dos medios electr贸nicos aos que se refire o artigo 27.4 da Lei 11/2007, de 22 de xu帽o, de Acceso Electr贸nico dos Cidad谩ns aos Servizos P煤blicos.

h) Unha ligaz贸n para a formulaci贸n de suxesti贸ns e queixas ante os 贸rganos que en cada caso resulten competentes.

i) O acceso, de ser o caso, ao estado de tramitaci贸n do expediente, previa identificaci贸n do interesado.

j) A comprobaci贸n da autenticidade e integridade dos documentos emitidos polos 贸rganos ou organismos p煤blicos que abarca a sede que fosen autenticados mediante c贸digo seguro de verificaci贸n.

k) A indicaci贸n da data e hora oficial.

l) O calendario de d铆as h谩biles e inh谩biles a efectos do c贸mputo de prazos.

 

OITAVO. O Concello publicar谩 de forma peri贸dica e actualizada a informaci贸n cuxo co帽ecemento sexa relevante para garantir a transparencia da s煤a actividade relacionada co funcionamento e control da actuaci贸n p煤blica, todo iso de conformidade coa Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso 谩 informaci贸n p煤blica e bo goberno.

Neste sentido, o Concello publicar谩:

Informaci贸n institucional, organizativa, e de planificaci贸n.

Informaci贸n de relevancia xur铆dica, isto 茅 normativa propia, tanto ordenanzas ou regulamentos como ordenanzas fiscais ou calquera outras disposici贸ns de car谩cter xeral.

Informaci贸n econ贸mica, orzamentaria e estad铆stica禄.

 

NOVENO. Habil铆tase 谩 Alcald铆a Presidencia para que adopte as medidas organizativas necesarias que permitan o desenvolvemento das previsi贸ns do presente acordo e poida modificar os aspectos t茅cnicos que sexan convenientes por motivos de normalizaci贸n, interoperabilidade ou, en xeral, adaptaci贸n ao desenvolvemento tecnol贸xico, as铆 como a posta en funcionamento da Sede electr贸nica.禄

 

REGULAMENTO DA SEDE ELECTR脫NICA

 

D脡CIMO. Aprobar inicialmente a Regulamento municipal regulador da Sede electr贸nica do concello de B贸veda coa redacci贸n que a continuaci贸n se recolle:

 

芦CAP脥TULO I. OBXECTO E 脕MBITO DE APLICACI脫N

 

ARTIGO 1. Obxecto

Esta ordenanza ten por obxecto a regulaci贸n dos aspectos electr贸nicos da Administraci贸n municipal, a creaci贸n e determinaci贸n do r茅xime xur铆dico propio da sede electr贸nica, do rexistro electr贸nico e da xesti贸n electr贸nica administrativa, facendo efectivo o dereito dos cidad谩ns ao acceso electr贸nico aos servizos p煤blicos municipais.

 

ARTIGO 2. 脕mbito de aplicaci贸n

 

Esta ordenanza ser谩 de aplicaci贸n ao Concello e 谩s entidades de dereito p煤blico vinculadas o dependentes deste, e aos cidad谩ns nas s煤as relaci贸ns coa Administraci贸n municipal.

 

CAP脥TULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACI脫N E AUTENTICACI脫N

 

ARTIGO 3. Sistemas de identificaci贸n e autenticaci贸n

 

Os sistemas de identificaci贸n e autenticaci贸n ser谩n os establecidos no cap铆tulo II da Lei 11/2007, do 22 de xu帽o, de acceso electr贸nico dos cidad谩ns aos servizos p煤blicos.

 

Neste sentido, os cidad谩ns interesados en realizar a presentaci贸n de solicitudes no rexistro electr贸nico poder谩n utilizar alg煤n dos sistemas de identificaci贸n electr贸nica:

 

 

a) En todo caso, o DNI electr贸nico.

b) Sistemas de firma electr贸nica avanzada baseados en certificados electr贸nicos reco帽ecidos. O Concello admitir谩 todos os certificados reco帽ecidos inclu铆dos na "Lista de confianza de prestadores de servizos de certificaci贸n" (TSL) establecidos en Espa帽a, publicada na sede electr贸nica do Ministerio de Industria, Enerx铆a e Turismo.

c) Outros sistemas de sinatura electr贸nica, como a utilizaci贸n de claves concertadas nun rexistro previo como usuario, a achega de informaci贸n co帽ecida por ambas as partes ou outros sistemas non criptogr谩ficos, nos termos e condici贸ns que en cada caso se determinen.

 

CAP脥TULO 3. SEDE ELECTR脫NICA

 

ARTIGO 4. Sede electr贸nica

 

Cr茅ase a sede electr贸nica do Concello, dispo帽ible no enderezo URL www.concellodeboveda.sedeelectronica.es.

 

Corresp贸ndelle ao Concello a s煤a titularidade, xesti贸n e administraci贸n; a xesti贸n e administraci贸n poder谩n ser encargadas a outras entidades, p煤blicas ou privadas, mediante o oportuno instrumento xur铆dico.

 

A sede electr贸nica deber谩 ser accesible aos cidad谩ns todos os d铆as do ano, durante as vinte e catro horas do d铆a. S贸 cando concorran raz贸ns xustificadas de mantemento t茅cnico ou operativo, poderase interromper, durante o tempo imprescindible, o acceso a ela. A interrupci贸n deberase anunciar na propia sede coa antelaci贸n que, de ser o caso, resulte posible. Nos supostos de interrupci贸n non planificada no funcionamento da sede, e sempre que sexa factible, o usuario visualizar谩 unha mensaxe en que se lle comunique tal circunstancia.

 

A sede electr贸nica est谩 suxeita aos principios de publicidade oficial, responsabilidade, calidade, seguridade, dispo帽ibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade.

 

ARTIGO 5. Cat谩logo de procedementos

 

Tal e como establece a disposici贸n derradeira terceira da Lei 11/2007, do 22 de xu帽o, de acceso electr贸nico dos cidad谩ns aos servizos p煤blicos, os dereitos reco帽ecidos no artigo 6 desta lei poder谩n ser exercidos en relaci贸n cos procedementos e coas actuaci贸ns adaptados a ela. Para estes efectos, o Concello far谩 p煤blico e manter谩 actualizado o cat谩logo dos procedementos e actuaci贸ns na sede electr贸nica.

 

ARTIGO 6. Contido da sede electr贸nica

 

A sede electr贸nica ter谩 o contido marcado na lexislaci贸n aplicable. En todo caso, deber谩n figurar:

 

a) A identificaci贸n da sede, as铆 como do 贸rgano ou 贸rganos titulares e dos responsables da xesti贸n e dos servizos postos 谩 disposici贸n dos cidad谩ns nela.

b) A informaci贸n necesaria para a correcta utilizaci贸n da sede, inclu铆ndo o mapa da sede electr贸nica ou a informaci贸n equivalente, con especificaci贸n da estrutura de navegaci贸n e das distintas secci贸ns dispo帽ibles.

c) O sistema de verificaci贸n dos certificados da sede e dos selos electr贸nicos.

e) Un acceso ao rexistro electr贸nico e 谩s normas de creaci贸n do rexistro ou rexistros electr贸nicos accesibles desde a sede.

f) A informaci贸n relacionada coa protecci贸n de datos de car谩cter persoal.

g) O inventario de informaci贸n administrativa, co cat谩logo de procedementos e servizos prestados polo Concello.

h) A relaci贸n dos medios electr贸nicos aos que se refire o artigo 27.4 da Lei 11/2007, do 22 de xu帽o, de acceso electr贸nico dos cidad谩ns aos servizos p煤blicos.

i) Unha ligaz贸n para a presentaci贸n de suxesti贸n e queixas ante os 贸rganos que, en cada caso, resulten competentes.

l) O acceso, de ser o caso, ao estado de tramitaci贸n do expediente, logo da identificaci贸n do interesado.

m) A comprobaci贸n da autenticidade e integridade dos documentos emitidos polos 贸rganos ou organismos p煤blicos que abrangue a sede que fosen autenticados mediante c贸digo seguro de verificaci贸n.

n) A indicaci贸n da data e hora oficial.

帽) O calendario de d铆as h谩biles e inh谩biles para os efectos do c贸mputo de prazos.

 

ARTIGO 7. Taboleiro de edictos electr贸nico

 

A publicaci贸n no taboleiro de edictos da sede electr贸nica ter谩 car谩cter complementario 谩 publicaci贸n no taboleiro de anuncios municipal, sen prexu铆zo de que poida ser substitu铆da pola dita publicaci贸n electr贸nica nos casos en que as铆 se determine.

 

O Concello garantir谩, mediante os instrumentos t茅cnicos pertinentes, o control das datas de publicaci贸n dos anuncios ou edictos, co fin de asegurar a constataci贸n para os efectos de c贸mputos de prazos.

 

ARTIGO 8. Publicidade activa

 

O Concello publicar谩 de forma peri贸dica e actualizada a informaci贸n cuxo co帽ecemento sexa relevante para garantir a transparencia da s煤a actividade relacionada co funcionamento e control da actuaci贸n p煤blica, todo isto de acordo coa Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso 谩 informaci贸n p煤blica e bo goberno.

 

Neste sentido, o Concello publicar谩:

 

Informaci贸n institucional, organizativa e de planificaci贸n.

Informaci贸n de relevancia xur铆dica; isto 茅, normativa propia, tanto ordenanzas ou regulamentos como ordenanzas fiscais ou calquera outras disposici贸ns de car谩cter xeral.

Informaci贸n econ贸mica, orzamentaria e estat铆stica.

 

ARTIGO 9. Perfil de contratante

 

Desde a sede electr贸nica accederase ao perfil de contratante do Concello, cuxo contido estar谩 axustado ao disposto na normativa de contrataci贸n.

 

CAP脥TULO 4. REXISTRO ELECTR脫NICO

 

ARTIGO 10. Creaci贸n e funcionamento do rexistro electr贸nico

 

Mediante esta ordenanza cr茅ase o rexistro electr贸nico do Concello e das s煤as entidades de dereito p煤blico dependentes, determ铆nase o r茅xime de funcionamento e establ茅cense os requisitos e condici贸ns aos que se deber谩 atender na presentaci贸n e remisi贸n de solicitudes, escritos e comunicaci贸ns que se transmitan por medios electr贸nicos.

 

O funcionamento do rexistro electr贸nico r茅xese polo establecido na Lei 11/2007, do 22 de xu帽o, de acceso electr贸nico dos cidad谩ns aos servizos p煤blicos, nesta ordenanza e, para o non previsto por estes, na normativa de dereito administrativa que lle sexa aplicable.

 

ARTIGO 11. Natureza e eficacia do rexistro electr贸nico

 

O rexistro electr贸nico do Concello int茅grase no rexistro xeral, garant铆ndose a interconexi贸n con este.

 

A presentaci贸n de solicitudes, escritos e/ou comunicaci贸ns no rexistro electr贸nico ter谩 os mesmos efectos que a presentaci贸n realizada no rexistro f铆sico do 贸rgano administrativo ao que se dirixan.

 

ARTIGO 12. Funci贸ns do rexistro electr贸nico

 

O rexistro electr贸nico do Concello cumprir谩 as seguintes funci贸ns:

 

a) A recepci贸n de escritos, solicitudes e comunicaci贸ns, as铆 como a anotaci贸n do seu asento de entrada.

b) A expedici贸n de recibos electr贸nicos acreditativos da presentaci贸n dos ditos escritos, solicitudes e comunicaci贸ns.

c) A remisi贸n de comunicaci贸ns e notificaci贸ns electr贸nicas, as铆 como a anotaci贸n do seu asento de sa铆da.

d) Calquera outras que se lle atrib煤an legal ou regulamentariamente.

 

ARTIGO 13. Responsable do rexistro electr贸nico

 

A responsabilidade da xesti贸n deste rexistro corresponderalle 谩 Alcald铆a do Concello.

 

ARTIGO 14. Acceso ao rexistro electr贸nico

 

O acceso ao rexistro electr贸nico realizarase a trav茅s da sede electr贸nica deste concello, que se atopa no seguinte enderezo URL: www.concellodeboveda.sedeelectronica.es.

 

ARTIGO 15. Presentaci贸n de solicitudes, escritos e comunicaci贸ns

 

O rexistro electr贸nico estar谩 habilitado unicamente para a presentaci贸n de solicitudes, escritos e comunicaci贸ns respecto dos tr谩mites e procedementos que se relacionen na sede electr贸nica. Os demais escritos carecer谩n de efectos xur铆dicos e non se ter谩n por presentados, circunstancia que se lle comunicar谩 ao interesado por se considera conveniente utilizar calquera das formas de presentaci贸n de escritos ante o Concello que prev茅 o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do r茅xime xur铆dico das administraci贸ns p煤blicas e do procedemento administrativo com煤n.

 

O rexistro electr贸nico permitir谩 a presentaci贸n de solicitudes, escritos ou comunicaci贸ns todos os d铆as do ano durante as vinte e catro horas.

 

O rexistro electr贸nico rexerase pola data e hora oficiais da sede electr贸nica.

 

O rexistro electr贸nico xerar谩 automaticamente un recibo da presentaci贸n realizada, en formato pdf e mediante alg煤n dos sistemas de identificaci贸n admitidos, que deber谩 conter a data e a hora de presentaci贸n, o n煤mero de entrada do rexistro e a relaci贸n dos documentos adxuntos ao formulario de presentaci贸n. A falta de emisi贸n do recibo acreditativo da entrega equivaler谩 谩 non recepci贸n do documento, o que deber谩 po帽erse en co帽ecemento do usuario.

 

ARTIGO 16. Rexeitamento de solicitudes, escritos e comunicaci贸ns

 

A Administraci贸n municipal poder谩 rexeitar aqueles documentos electr贸nicos que se presenten nas seguintes circunstancias:

 

a) Que conte帽an c贸digo malicioso ou un dispositivo susceptible de afectar a integridade ou a seguridade do sistema.

b) No caso de utilizaci贸n de documentos normalizados, cando non se cubran os campos requiridos como obrigatorios ou cando te帽an incongruencias ou omisi贸ns que impidan o seu tratamento.

 

Os documentos adxuntos aos escritos e comunicaci贸ns presentados no rexistro electr贸nico deber谩n ser lexibles e non defectuosos. Poderanse utilizar os formatos comunmente aceptados que se far谩n p煤blicos na sede electr贸nica deste concello.

 

Nestes casos, o remitente do documento ser谩 informado disto, con indicaci贸n dos motivos de rexeitamento, as铆 como, cando iso sexa posible, dos medios de emenda de tales deficiencias. Cando o interesado o solicite, remitirase unha xustificaci贸n do intento de presentaci贸n, que incluir谩 as circunstancias de rexeitamento.

 

ARTIGO 17. C贸mputo dos prazos

 

O rexistro electr贸nico rexerase, para os efectos de c贸mputo de prazos, vinculantes tanto para os interesados como para as administraci贸ns p煤blicas, pola data e a hora oficiais da sede electr贸nica, que contar谩 coas medidas de seguridade necesarias para garantir a s煤a integridade e figurar visible.

 

O rexistro electr贸nico estar谩 谩 disposici贸n dos seus usuarios as vinte e catro horas do d铆a, todos os d铆as do ano, con excepci贸n das interrupci贸ns que sexan necesarias por raz贸ns t茅cnicas.

 

Para os efectos do c贸mputo do prazo fixado en d铆as h谩biles ou naturais, e no que se refire ao cumprimento de prazos polos interesados, deberase atender ao seguinte:

 

A entrada de solicitudes, escritos e/ou comunicaci贸ns recibidas en d铆as inh谩biles entenderase efectuada na primeira hora do primeiro d铆a h谩bil seguinte. Para isto, no asento de entrada inscribiranse como data e hora de presentaci贸n aquelas nas cales se produciu efectivamente a recepci贸n, e constar谩n como data e hora de entrada a primeira hora do primeiro d铆a h谩bil seguinte.

 

As solicitudes entenderanse recibidas no prazo establecido se se inicia a transmisi贸n dentro do mesmo d铆a e esta finaliza con 茅xito. Para os efectos de c贸mputo de prazos, ser谩 v谩lida e producir谩 efectos xur铆dicos a data de entrada que se consigne no recibo expedido pola unidade de rexistro.

 

Non se dar谩 sa铆da, a trav茅s do rexistro electr贸nico, a ning煤n escrito ou comunicaci贸n en d铆a inh谩bil.

 

Consid茅ranse d铆as inh谩biles, para os efectos do rexistro electr贸nico da Administraci贸n municipal, os establecidos como d铆as festivos no calendario oficial de festas laborais do Estado, da Comunidade Aut贸noma e polos da capitalidade do municipio. Para estes efectos poderase consultar o calendario publicado na sede electr贸nica.

 

 

CAP脥TULO 5. Notificaci贸ns electr贸nicas

 

ARTIGO 18. Condici贸ns xerais das notificaci贸ns

 

Para que as notificaci贸ns administrativas poidan levarse a cabo a trav茅s de medios electr贸nicos, conforme o artigo 28 da Lei 11/2007, do 22 de xu帽o, de acceso electr贸nico dos cidad谩ns aos servizos p煤blicos, ser谩 preciso que o interesado sinalase ou consentise expresamente o dito medio de notificaci贸n como preferente, salvo no caso en que o uso dos medios electr贸nicos sexa obrigatorio segundo a normativa aplicable.

 

O consentimento dos interesados poder谩 ter car谩cter xeral para todos os tr谩mites que os relacionen coa Administraci贸n municipal ou para un ou varios tr谩mites, segundo se manifestase.

 

O interesado poder谩, as铆 mesmo, durante a tramitaci贸n do procedemento, modificar a forma de comunicarse coa Administraci贸n municipal, optando por un medio distinto do inicialmente elixido, ben determinando que se realice a notificaci贸n a partir dese intre mediante v铆a electr贸nica ou revogando o consentimento de notificaci贸n electr贸nica para que se practique a notificaci贸n v铆a postal, caso en que deber谩 comunicalo ao 贸rgano competente e indicar un domicilio postal onde practicar as sucesivas notificaci贸ns.

 

Esta modificaci贸n comezar谩 a producir efectos respecto das comunicaci贸ns que se produzan a partir do d铆a seguinte 谩 s煤a recepci贸n no rexistro do 贸rgano competente.

 

ARTIGO 19. Pr谩ctica das notificaci贸ns electr贸nicas

 

A pr谩ctica da notificaci贸n electr贸nica realizarase por comparecencia electr贸nica.

 

A notificaci贸n por comparecencia electr贸nica consiste no acceso por parte do interesado, debidamente identificado, ao contido da actuaci贸n administrativa correspondente a trav茅s da sede electr贸nica da Administraci贸n municipal.

 

Para que a comparecencia electr贸nica produza os efectos de notificaci贸n, segundo o artigo 28.5 da Lei 11/2007, do 22 de xu帽o, requirirase que re煤na as seguintes condici贸ns:

 

Con car谩cter previo ao acceso ao seu contido, o interesado deber谩 visualizar un aviso do car谩cter de notificaci贸n da actuaci贸n administrativa que ter谩 o dito acceso.

O sistema de informaci贸n correspondente deixar谩 constancia do dito acceso con indicaci贸n da data e hora, momento a partir do cal a notificaci贸n entenderase practicada a todos os efectos legais.

 

O sistema de notificaci贸n permitir谩 acreditar a data e hora en que se produza a posta 谩 disposici贸n do interesado do acto obxecto de notificaci贸n, as铆 como a de acceso ao seu contido.

 

Cando, existindo constancia da posta 谩 disposici贸n, transcorran dez d铆as naturais sen que se acceda ao seu contido, entenderase que a notificaci贸n foi rexeitada, cos efectos previstos no artigo 59.4 da Lei 30/1992, de r茅xime xur铆dico e do procedemento administrativo com煤n, e normas concordantes, salvo que de oficio ou por instancia do destinatario comproben a imposibilidade t茅cnica ou material do acceso.

 

 

DISPOSICI脫N ADICIONAL PRIMEIRA. Entrada en funcionamento da sede electr贸nica

 

Habil铆tase a Alcald铆a-Presidencia para que adopte o acordo de entrada en funcionamento da sede electr贸nica.

 

DISPOSICI脫N ADICIONAL SEGUNDA. Entrada en funcionamento do rexistro electr贸nico

 

Habil铆tase a Alcald铆a-Presidencia para que adopte o acordo de entrada en funcionamento do rexistro electr贸nico.

 

 

DISPOSICI脫N ADICIONAL TERCEIRA. Seguridade

 

A seguridade das sedes e rexistros electr贸nicos, as铆 como a do acceso electr贸nico dos cidad谩ns aos servizos p煤blicos, rexeranse polo establecido no Esquema Nacional de Seguridade.

 

O Pleno do Concello aprobar谩 a s煤a pol铆tica de seguridade, co contido m铆nimo establecido no artigo 11 do Real decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no 谩mbito da Administraci贸n electr贸nica.

 

Deberase dar publicidade nas correspondentes sedes electr贸nicas 谩s declaraci贸ns de conformidade e aos distintivos de seguridade dos que se dispo帽a.

 

Deberase realizar unha auditor铆a regular ordinaria, polo menos, cada dous anos. Cada vez que se produzan modificaci贸ns substanciais no sistema de informaci贸n que poidan repercutir nas medidas de seguridade requiridas, deberase realizar unha auditor铆a con car谩cter extraordinario, que determinar谩 a data de c贸mputo para o c谩lculo dos dous anos. O informe de auditor铆a ter谩 o contido establecido no artigo 34.5 do Esquema Nacional de Seguridade.

 

DISPOSICI脫N ADICIONAL CUARTA. Protecci贸n de datos

 

A prestaci贸n dos servizos e as relaci贸ns xur铆dicas a trav茅s de redes de telecomunicaci贸n desenvolveranse conforme o establecido na Lei org谩nica 15/1999, de protecci贸n de datos de car谩cter persoal, e as disposici贸ns espec铆ficas que regulan o tratamento automatizado da informaci贸n, a propiedade intelectual e os servizos da sociedade da informaci贸n.

 

DISPOSICI脫N ADICIONAL QUINTA. Portelo 煤nico da Directiva de Servizos

 

O Concello garantir谩, dentro do 谩mbito das s煤as competencias, que os prestadores de servizos poidan obter a informaci贸n e formularios necesarios para o acceso a unha actividade e o seu exercicio a trav茅s do portelo 煤nico da Directiva de Servizos (www.eugo.es), as铆 como co帽ecer as resoluci贸ns e o resto de comunicaci贸ns das autoridades competentes en relaci贸n coas s煤as solicitudes. Con ese obxecto, o Concello impulsar谩 a coordinaci贸n para a normalizaci贸n dos formularios necesarios para o acceso a unha actividade e o seu exercicio.

 

DISPOSICI脫N ADICIONAL SEXTA. Habilitaci贸n de desenvolvemento

 

Habil铆tase a Alcald铆a-Presidencia para que adopte as medidas organizativas necesarias que permitan o desenvolvemento das previsi贸ns desta ordenanza e poida modificar os aspectos t茅cnicos que sexan convenientes por motivos de normalizaci贸n, interoperabilidade ou, en xeral, adaptaci贸n ao desenvolvemento tecnol贸xico.

 

DISPOSICI脫N ADICIONAL S脡TIMA. Aplicaci贸n das previsi贸ns contidas nesta ordenanza

 

As previsi贸ns contidas nesta ordenanza ser谩n de aplicaci贸n tendo en conta o estado de desenvolvemento das ferramentas tecnol贸xicas do Concello, que procurar谩 adecuar as s煤as aplicaci贸ns 谩s soluci贸ns dispo帽ibles en cada momento, sen prexu铆zo dos per铆odos de adaptaci贸n que sexan necesarios. Cando estas estean dispo帽ibles, publicarase tal circunstancia na sede electr贸nica.

 

DISPOSICI脫N FINAL. Entrada en vigor

 

Esta ordenanza, cuxa redacci贸n definitiva foi aprobada polo Pleno do Concello en sesi贸n do d铆a ___________________, publicarase no Bolet铆n Oficial de Lugo, e non entrar谩 en vigor ata que se publique completamente o seu texto e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local, permanecendo en vigor ata a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa.鈥

 

D脡CIMO SEGUNDO. Someter devandita Regulamento municipal a informaci贸n p煤blica e audiencia dos interesados, con publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios do Concello, polo prazo de trinta d铆as para que poidan presentar reclamaci贸ns ou suxesti贸ns, que ser谩n resoltas pola Corporaci贸n. De non presentarse reclamaci贸ns ou suxesti贸ns no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno.

 

D脡CIMO TERCEIRO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir e asinar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

 

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e dez minutos do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

 

 

emprende en 3