ANUNCIO NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA E NO PERFIL DO CONTRATANTE DA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS: Mellora de camiños de titularidade municipal no concello de Bóveda

Por resolución da Alcaldía do 29/04/2015, adxudicouse o contrato de obras Mellora de camiños de titularidade municipal no concello de Bóveda. Publícase a súa formalización para os efectos do artigo 154 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

 

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Bóveda.

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría-intervención.

c) Número de expediente: 2015-021-213.

d) Enderezo da Internet do perfil do contratante:

http://www.boveda.gob.es/index.php/gl/principal-gl/perfil-do-contratante-gl.

http://www.contratosdegalicia.es/consultaPerfil.jsp.

 

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de reparación.

b) Descrición:

Mellora de camiños de titularidade municipal no concello de Bóveda”, consistentes na rehabilitación de oito vías municipais debido ao seu deterioro, ditas vías públicas se enumeran a seguir:

CAMIÑO C1: ACCESO A VER

CAMIÑO C2: ACCESO A GUNTÍN DENDE A CP-0902

CAMIÑO C3: ESTRADA XULLÁN-VILABOA

CAMIÑO C4: ESTRADA DE LAMA-LOMBA

CAMIÑO C5: ACCESOS A LAMELA (MARTÍN)

CAMIÑO C6: ESTRADA DE COUSO AO LÍMITE MUNICIPAL CO CONCELLO DE SAVIÑAO

CAMIÑO C7: BUSTELO-LÍMITE MUNICIPAL CO CONCELLO DE SAVIÑAO

CAMIÑO C8: CAMIÑO DE ACCESO A REMESAR, ..

c) CPV: 45233220-7 .

d) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do contratante e B.O.P. de Lugo nº.: 045

e) Data de publicación do anuncio de licitación: 25/02/2015.

 

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Aberto, varios criterios de adxudicación cuantificables automáticamente.

 

4. Valor estimado do contrato: 83.006,00 euros.

 

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 69.386,00 euros. I.V.E.: 14.571,06 euros, Importe total: 83.957,06 euros.

 

6. Formalización del contrato:

a) Data de adxudicación: 29/04/2015.

b) Data de formalización do contrato: 05/05/2015.

c) Contratista: OVISA Pavimentos y obras S.L.U..

d) Vantaxes da oferta adxudicataria: incremento en 11.934m2 da superficie de vía pública a reparar.

Bóveda, 06 de maio de 2015 -O alcalde - Asdo.: José Manuel Arias López

emprende en 3