Taboleiro de anuncios

BANDO ALCALDIA RELATIVO Á APERTURA PRAZO MATRICULA PAI

BANDO ALCALDIA RELATIVO Á APERTURA PRAZO MATRICULA PAI

RELACIÓN DOS INCLUIDOS NA BOLSA DE EMPREGO PARA O POSTO DE AUXILIAR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE BÓVEDA

Ler máis...

ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE BOVEDA DETERMINANDO A ADICACIÓN EXCLUSIVA DO ALCALDE E IMPORTE DAS RETRIBUCIÓNS

  Ler máis...

EDICTO DESIGNACIÓN MEMBROS XUNTA DE GOBERNO, TTES DE ALCALDE E DELEGACIÓNS DA ALCALDÍA

Ler máis...

BOLSA DE EMPREGO CON VIXENCIA PERMANENTE PARA A OCUPACIÓN DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

RESULTADOS BOLSA EMPREGO SAF

EDICTO DESIGNACIÓN MEMBROS XUNTA DE GOBERNO, TTES DE ALCALDE E DELEGACIÓNS DA ALCALDÍA

E D I C T O

 

 

En cumprimento do disposto no Regulamento de Organización, funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais, por medio do presente fanse públicos os Decretos desta Alcaldía de data 18 de Xuño de 2.015 nos que se designan os membros da Xunta de Goberno, Tenentes de Alcalde e as Delegacións de competencias relativas a determinados servicios, sendo o seu tenor literal o seguinte:

 

O Regulamento Orgánico Municipal, aprobado polo pleno da Corporación en sesión celebrada o dezasete de decembro de mil novecentos noventa e un, fixa como un dos Organos básicos do Concello a Comisión de Goberno, actuamente denominada Xunta de Goberno correspondendo ó Alcalde, consonte ó disposto no artigo 40 do Regulamento Organico Municipal e no artigo 23 da lei 7/1985, do 2 de abril a designación e nomeamento dos concelleriros que a integran, así como a posibilidade de delegar nela parte das atribucións do Alcalde, a teor do disposto nos artigos 43 e ss do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, pola presente RESOLVO:

 

Nomear membros da Xunta de Goberno os concelleiros:

 

                        1.- D. José Luís Rivera Saco.

2.- D. Dionisio Blanco Rubiños.

3.- D. Francisco Javier Dominguez López.

Consonte ó disposto nos artigos 43 e ss. do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Corporacións Locais (Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro) corresponde ó Alcalde designar libremente os Tenentes de Alcalde de entre os Concelleiros membros da Xunta de Goberno..

Vistos os artigos 46 e 47 do ROF pola presente RESOLVO:

Nomear Tenentes de Alcalde ós seguintes Concelleiros:

1.- D. José Luís Rivera Saco.

2.- D. Dionisio Blanco Rubiños.

3.- D. Francisco Javier Dominguez López.

Corresponde os nomeados, no orde designado, substituirme na totalidad das miñas funcións, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que me imposibilite para o exercicio das miñas atribucións, así como nos supostos de vacante ata que tome posesión o novo Alcalde.

A presente resolución notificarase ós designados persoalmente, publicándose no Boletín Oficial da Provincia e darase conta ó Pleno na primeira sesión que se celebre.

 

 

Esta Alcaldía ten atribuida por lei a facultade de delegar, determinadas atribucións, consonte ó artigo 23.4 da lei 7/1985, do 2 de abri, en relación co 43 e ss e 120 ó 121 do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro; no uso destas facultades e por razóns de oportunidade, eficacia e eficiencia, e en aras dunha axilización e mellora dos Servicios, que aconsellan delegar parte das atribucións que corresponden a esta Alcaldía, veño en delegar o exercicio das atribucións que a continuación se fai mención:

OBRAS PÚBLICAS

SERVICIOS SOCIAIS E SANIDADE

XUVENTUDE E DEPORTES

FORMACIÓN E MEDIO AMBIENTE

CULTURA E ENSINO

 

Nos seguintes Srs. Concelleiros:

 

PRIMEIRO.-Delegar en:

a).- D. José Luís Rivera Saco o exercicio das seguintes funcións:

Exerce-las competencias desta Alcaldía nas materias seguintes:

OBRAS PÚBLICAS

 

b).- Delegar en D. Dionisio Blanco Rubiños o exercicio das seguintes funcións:

Exerce-las competencias desta Alcaldía nas materias seguintes:

SERVICIOS SOCIAIS E SANIDADE

-Servicios Sociais e Asistenciais

-Sanidade.

 

c).- Delegar en D. Francisco Javier Dominguez López, o exercicio das seguintes funcións:

XUVENTUDE E DEPORTES

 

d).- Delegar en Dna. Natividad Rodríguez López o exercicio das seguintes funcións:

Exerce-las competencias desta Alcaldía nas materias seguintes:

FORMACIÓN E MEDIO AMBIENTE

 

e).- Delegar en Dna. Cristina Juíz López o exercicio das seguintes atribucións:

Exerce-las competencias desta Alcaldía nas materias seguintes:

CULTURA E ENSINO

 

SEGUNDO.-As delegacións comprenden tanto as facultades de dirección e xestión como as de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

TERCEIRO.-A delegación conferida requerirá para a súa eficacia a aceptación de Concelleiro-Delegado, publicarase no Boletín Oficial da Provincia e dela darase conta o Pleno na primeira sesión que se celebre.

COARTO.-O Concelleiro Delegado queda obrigado a informar a esta Alcaldía, a posteriori, da xestión e disposicións que dicte, e, PREVIAMENTE, das decisións de trasncendencia, nos términos previstos no artigo 115 do Real Decreto 2568/86, do 28 de novembro.

No non previsto nesta resolución rexirán a Lei 7/1985, do 2 de abril e Real Decreto 2568/86, do 28 de novembro.

 

Bóveda a 18 de xuño de 2015

O Alcalde-Presidente

 

 

 

 

emprende en 3